(MARZ 2009)

1. Generelle betingelser efter loven

Venligst godkend dette dokument før de går videre til vores shop

Forretnings-betingelserne, som er gældende i denne version, er indlagt i en separat introduktion i shop-window, så forretnings forbindelsen skal etableres mellem køber og os (leverandøren) første gang og inden køber bestiller varer. For at blive kunde hos os skal betingelserne for salg, som kan downloades og printes ud, godkendes i kundens egen interesse. En gældende version af vores generelle betingelser kan downloades på www.industriehof.com/agb.php. Køberen accepterer disse betingelser for alle fremtidige kontrakter.

Leverandørens betingelser for salg skal også henføre til alle nuværende og fremtidige forretninger med køberen, i det omfang for levering efter gældende regler i E-U handel. Køberens betingelser som afviger fra, eller modsiger leverandørens betingelser for salg vil ikke blive en del af aftalen.

Alle forhold som opstår ud fra kontrakten, speciel for optagelse og tilvejebringelse af betingelserne for salg, vil være i henhold til Tysk lov ikke inklusiv F Ns konvention på kontrakt for international salg af gods (CISG), den tyske internationale lov så vel som andre internationale handels love.

2. Afslutning af en kontrakt

Online repræsentationen af vores vare udvalg for levering må ikke opfattes som et bindende tilbud. Priserne er ikke bindende, og plus moms, fakturadatoen er afgørende for moms raten.

Hvor et tilbud er givet på en ordre er den obligatorisk. En bestilling sendt på E-mail er sendt på online formularen.

Modtagelse af en bestilling vil blive godkendt med en acceptering af ordren. Denne ordre godkendelse indeholder detaljerede oplysninger, til købers tilfredshed og denne ikke for langer ændringer i.

Ordre godkendelsen forbliver reserveret til leverandøren. Godkendelsen af ordren sendes via E-mail eller pr brev.

Ordre godkendelsen inkluderer forpligtende og detaljerede oplysninger af ordren, såfremt kunden ikke ændrer i ordren indenfor 48 timer via E-mail eller brev. Herefter vil ordren være gyldig og bindende da vi har godkendt eventuelle ændringer pr E-mail eller brev til køberen.

Køberens ordre, vores godkendelse af ordren såvel som anden korrespondance via E-mail vil blive gemt elektronisk hos os og eventuel udskrevet. Vi anbefaler at køberen gør det samme. Køberen accepterer de gemte og udskrevne notater som afgørende for kontraktens gyldighed som indeholder aftalen mellem køber og sælger. Uden at modarbejde det foregående, er byrden af beviser relateret til kontrakten med andet indhold end gemte og udskrevne dokumenter, være i hænde hos køberen.

3. Prisen for annullering

Hvis køberen opsiger kontrakten uden lovlig grund, vil leverandøren forbeholde sig ret til at fakturere et beløb svarende til 10% af ordren (netto) for den afbrudte proces og medfølgende tab til følge. Køberen er berettiget til at stille væsentlige beviser til rådighed for leverandøren for at minimere leverandørens tab mest muligt.

4. Levering

Godset transporters ene og alene på køberens risiko. Forsendelses måden er leverandørens valg. Køberens specielle ønsker af forsendelsen vil blive udført hvis det er muligt, da alle ekstra omkostninger vil blive faktureret til køberen.

Leverings tidspunktet , bestemt af leverandøren vil blive overholdt så vidt det er muligt , den er dog ikke bindende. I tilfælde af, at leverings tidspunktet ikke overholdes på grund force majeure eller anden industriel aktion, så som strejke - lockout eller lignende uforudsete hændelser som arbejdsnedlæggelse levering fra underleverandør, vil leverings tidspunktet blive udsat , og betragtes ikke som forsinkelse af leverings tidspunktet. Efter seks ugers forsinkelse er køberen i sin ret til at forlange en rimelig leverings tidspunkt. I tilfælde af fejl fra leverandørens side kan køberen efter aftalte rimelige periode opsige kontrakten. En genopretning af den forvoldte skade som køberen må have pådraget sig, er mulig på betingelse af beviser på bevidst dårlig behandling og stor forsømmelse.

5. Godkendelse

Hvis køberen ikke acceptere produktet i mere end 14 dage, kan leverandøren annullere kontrakten og forlange kompensation på grund af kontraktens misligholdelse. En længere periode er nytteløs, hvis køberen nægter at acceptere varen, eller er ude afstand til at overholde betalingen, på grund af insolvens.

Uden at modarbejde, har leverandøren ret til at forlange en kompensation på 10 % af salget (netto) for det lidte tab af fortjeneste, pakning af varen og forsendelse, returnering af varen vil blive faktureret til køberen til kostpris.

6. Betalings betingelser

Fakturaen i EU betales 30 dage efter fakturerings dato (uden rabat) .Betales fakturaen inden 10 dage fra fakturerings dato kan der fratrækkes 2 % kontant rabat. I begge tilfælde skal beløbet være os i hænde indenfor de nævnte dage.

Bank overførsel er gyldig som uigenkaldelig betaling. Bank overførsel kræver en speciel skriftlig aftale med leverandøren. Bank overførsel fremkalder en omkostning for leverandøren, som må betales netto kontant af køberen. Bankoverførsel giver ingen mulighed for kontant rabat.

Betaling vil blive modregnet reklamationer fra tidligere fakturaer dog imod omkostninger og renteudgifter. Afvigelser fra aftalte betalings betingelser fra køberen betragtes som ugyldige.

Skulde køberen betale forkert beløb , er leverandøren berettiget til at kræve et beløb svarende til 8% p.a. over raten fra Den Europæiske Centralbank.

Køberen er kun berettiget til at fratrække et beløb hvis reklamationen er godkendt af leverandøren og nedfældet i kontrakten.

7. Garantie

Køberen skal godkende godset ved ankomst. Synlige defekter skal noteres på fragtbrevet. Klager over fejl i forsendelsen skal indgå til leverandøren pr. brev eller E-mail senest 8 dage efter leveringen, ellers vil klagen blive afvist. Hvis intet indgår til leverandøren vil godset blive betragtet som accepteret.

Gods som er modtaget kan kun returneres efter forudgående aftale med leverandøren.

For at retfærdiggøre en klage indenfor en periode af 6 måneder leverandøren kan enten love en rabat som godtgørelse, eller erstatte delene, eller tage dem tilbage til salgspris. Delene skal sendes i en kasse som udelukkende indeholder dele fra denne garantisag. Som resultat af følgende reklamation, er leverandøren ikke ansvarlig hvis der er udvist forsømmelse. Dette giver også ret til en kompensation hvis reklamationen er ødelagt af andre grunde, speciel ved uretmæssig handling af produktet, undtagen hvis fejlen er sket hos leverandøren eller dennes agent.

8. Tilbageholdes på matrikel nummeret

Delene bliver hos Leverandøren som er berettiget til at holde dem indtil alle reklamationer er fuldstændig klarlagt til begges tilfredshed.

I tilfælde af, at kontrakten ikke overholdes af køber, speciel med hensyn til betaling , er leverandøren berettiget til at forlange godset tilbage og køber forpligtet til at afstå sine rettigheder.

Leverandørens ret til ejendomsretten af de tilbageholdte varer giver ikke anledning til sletning af kontrakten dog undtaget hvis leverandøren giver udtrykkelig besked herom skriftlig.

Køberen har retten til at videresælge godset efter normale forretnings metoder, og fastsætter regler for reklamationer til salgsprisen (inkl.) moms hvis det er aftalt mellem parterne, uanset om der er foretaget ændringer på varen for videresalg. Køberen skal have overdraget

reklamationerne. Leverandøren kan gennemtvinge returnering af reklamationerne, selvom det er aftalt ikke at modtage dem så længe køber overholder kontrakten og uden forsinkelser i betalinger. I tilfælde af fejl kan leverandøren forlange at køberen giver klar besked om det modtagne gods med debitors navn, og videregive alle relevante oplysninger, desuden informeres debitor (tredje part) om overdragelsen.

Ændringer eller modificering lavet af køberen udført i samarbejde med leverandøren, udelukker ejendomsretten ifølge § 950 BGB, uden leverandørens forpligtelse. Hvis godset kombineres med værktøj/materiale, som ikke er leverandøren bekendt, har leverandøren kun delvis ejendomsret over det nye produkt ud fra værdien af det leverede gods i kombination med det respektive materiale.

Kombinering af det leverede gods med materiale, som ikke hører under leverandørens omfang men leveret som et uadskillelig produkt, giver leverandøren delvis ejendomsret over det nye produkt ud fra værdien af det leverede gods i kombination med det respektive materiale. Køberen holdes som delvis ejer overfor leverandøren for sikkerhedens skyld.

Det er forbudt for køberen at give det leverede gods I pant eller som sikkerhed. I ,tilfælde af konfiskation eller intervention fra tredje part, skal køberen omgående give besked til leverandøren skriftlig med alle informationer og dokumenter for at sikre leverandørens interesse i afviklingen og tredje part informeres om leverandørens ejendomsret.

På købers forlangende, accepterer Leverandøren at frigive lovlig/retsmæssig sikkerhed, såfremt værdien overstiger tilgodehavende med mere end 20% såfremt det endnu ikke er afgjort.

9. Stedet for doms myndighedens udførelse

Stedet for doms myndighedens udførelse, ud fra forretningsforbindelsen, inklusiv bankoverførsel, skal være på leverandørens område. Doms myndigheden ligger i Burgwedel. Det gælder også for sagsanlæg såsom betaling af gæld.

10. Diverse

I tilfælde af levering af special ordre som afviger I antal på op til 10% skal den accepteres af køber.

Ændringer I kontraktens forpligtelser er kun gyldig hvis leverandøren acceptere skriftlig.

Skulle en individuel bestemmelse blive ugyldig,vil gyldigheden her af ikke blive affekteret.