(stan: marzec 2009)

1. Zasady ogólne/zastosowane prawo

(Proszę potwierdzić na końcu tej strony niniejsze warunki, aby dostać się do naszego sklepu internetowego.)

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (OWSiD) w aktualnie obowiązującej i jedynie miarodajnej wersji są wyświetlane w osobnym okienku naszej strony internetowej tylko wtedy, gdy stosunki handlowe pomiędzy nami i Klientem zostaną po raz pierwszy nawiązane, oraz przed złożeniem przez niego nowego zamówienia.

Klient lub osoba zainteresowana mają możliwość, po zapoznaniu się i akceptacji OWSiD, ich zapisu na komputerze (download) oraz ich wydruku.

Ponadto aktualnie obowiązujące OWSiD udostępnione są na naszym portalu pod adresem http://www.industriehof.com/agb.php

Klient akceptuje w ten sposób zaprezentowane OWSiD jako obowiązującą podstawę wszelkich aktualnych i przyszłych relacji handlowych w zakresie handlu elektronicznego, nawet jeżeli się na nie nie powołujemy. Odmienne lub uzupełniające ogólne warunki handlowe partnera nie będą częścią umowy.

Podstawę wszelkich relacji handlowch, w szczególności uwzględnienia i stosowania regulacji zawartych w naszych OWSiD, stanowi prawo niemieckie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG), odpowiednich przepisów odniesienia w Niemczech w międzynarodowym prawie prywatnym i innych międzynarodowych rozporządzeń dotyczących handlu.

2. Zawarcie umowy

Asortyment przedstawiony na naszym portalu w formie elektronicznej nie jest wiążącą ofertą. Podane ceny mają charaktert orientacyjny a nie zobowiązujący. Do podanych cen należy zawsze doliczyć podatek obrotowy według obowiązujących stawek; ceny i stawki podatku obowiązujące w dniu wystawienia faktury są miarodajne. Do zamówień towaru o wartości poniżej 30,00 netto doliczamy 5,00 EUR.

Wysyłając zamówienie Klient składa nam wiążącą ofertę zawarcia umowy. Złożenie zamówienia online następuje przez wysłanie oddanego do dyspozycji Klientom formularza elektronicznego. Wpływ zamówienia potwierdzamy mailem. Potwierdzenie zawiera ostateczną i zobowiązującą – o ile Klient jej niezwłocznie nie zakwestionuje - treść zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnej decyzji o przyjęciu oferty złożonej nam przez Klienta. Podstawą umowy o kupnie-sprzedaży jest nasza pisemna akceptacja i potwierdzenie otrzymanego zamówienia w formie elektronicznej lub papierowej.

Potwierdzenie takie zawiera ostateczą i zobowiązująca treść zamówienia, o ile klient jej nie zakwestionuje wskazując pisemnie w ciągu 48 godzin punkty, w których nasze potwierdzenie odbiega od złożonego zamówienia.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zamówienie pozostaje wiążące w swojej nie kwestionowanej części. Zakwestionowane przez Klienta różnice będą uwzględnione w skorygowanej wersji zamówienia, którą Klient ponownie otrzyma w formie elektronicznej lub papierowej.

Zamówienie, potwierdzenie jego wpływu, potwierdzenie jego przyjęcia jak również cała korespondencja e-mailowa będą zapisane elektronicznie i będą służyły do ewentualnych wydruków. Naszym Klientom zalecamy postępowanie analogiczne. Klient akceptuje niniejszym zapisy elektroniczne i wydruki jako środki w pełni dokumentujące fakt zawarcia i treść umowy handlowej. W wypadku ewentualnych rozbieżności na Kliencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że umowa z nim nie została zawarta lub, że została zawarta na innych warunkach, niż wynika to z naszych dokumentów elektronicznych lub pochodzących z nich wydruków.

3. Koszty odstąpienia

W przypadku bezpodstawnego odstąpienia od złożonego zamówienia możemy, nie rezygnując z możliwości dochodzenia wyrównania rzeczywistych wyższych szkód, domagać się 10% wartości zamówienia (netto), jako rekompensaty za koszty opracowania zamówienia i utraconego zysku. Klientowi przysługuje prawo udowodnienia niższej wartości powstałych szkód.

4. Dostawa

Dostawa następuje na rachunek i ryzyko kupującego. Zastrzegamy sobie prawo wyboru rodzaju spedycji. Specjalne życzenia klienta w tym zakresie oczywiście w miarę możliwości zostaną uwzględnione. Wynikające z nich dodatkowe koszty ponosi Klient.

Podane terminy dostawy są niewiążące, ale będą w miarę możliwości dotrzymane.

W przypadku zakłóceń spowodowanych strajkiem, lokautem (blokadą), jak również wystąpieniem innych nieprzewidywalnych wydarzeń, na które nie mamy wpływu, takich jak poważne awarie, katastrofy lub opóźnienia dostawy podstawowych materiałów, nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie dostawy.

W przypadku przekroczenia niewiążącego terminu dostawy o 6 tygodni Klient ma prawo postawić nam stosowny, dodatkowy termin dostawy, a w przypadku jego niedotrzymania odstąpić od umowy. Za szkody wynikłe z opóźnienia dostaw odpowiadamy jedynie w przypadku udowodnienia nam umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

5. Odbiór

Jeśli nabywca w terminie dłuższym niż 14 dni odmawia przyjęcia dostarczonego towaru mamy prawo - po wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu - odstąpić od umowy i domagać się odszkodowania za szkody z tytułu niewywiązania się z zawartej umowy. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie jest konieczne, jeżeli Klient kategorycznie i ostatecznie odmówił odbioru towaru, lub gdy jest oczywiste, że również w dodatkowym terminie nie będzie w stanie za niego zapłacić.

Niezależnie od możliwości dochodzenia wyrównania rzeczywistych wyższych szkód, mamy w takiej sytuacji prawo domagać się nie tylko 10% wartości zamówienia (netto), jako rekompensaty kosztów opracowania zamówienia i utraconego zysku, ale również żądać zwrotu kosztów opakowania, transportu w obie strony i wszelkich innych kosztów spedycji.

6. Warunki płatności

Rachunek powinien zostać uregulowany w euro, bez jakichkolwiek potrąceń, w ciągu 30 dni licząc od daty jego wystawienia. Przy płatnościach w terminie do 10 dni od daty wystawienia rachunku udzielamy 2% rabatu (skonto). Podstawą zachowania podanych terminów jest każdorazowo wpływ należności na nasze konto.

Płatność za pomocą czeku lub weksla uchodzi za uregulowaną dopiero od momentu nieodwoływalnego zrealizowania tych środków płatniczych. Płatność za pomocą weksla jest możliwa jedynie w przypadku naszej wsześniejszej pisemnej zgody.

Przy płatności za pomocą weksla wszelkie koszty bankowe związane z jego dyskontowaniem obciążają Klienta. Koszty te niezwłocznie należy uregulować gotówką. W przypadku weksli nie udzielamy skonta.

Realizowane przez Klienta płatności posłużą najpierw do zaspokojenia naszych ewentualnych zaległych roszczeń, następnie do pokrycia ewentualnych kosztów związanych z aktualnymi wierzytelnościami, dopiero później do uregulowania aktualnych zobowiązań. Wszelkie inne przeznaczenie płatności ze strony Klienta są bezskuteczne.

W wypadku przekroczenia terminu płatności obciążymy Klienta odsetkami za zwłokę w wysokości 8% w stosunku rocznym ponad aktualną podstawową stopę procentową Europejskiego Banku Centralnego.

Nasze roszczenia może Klient wyrównać swoimi roszczeniami wobec nas tylko wtedy, gdy są one bezsporne lub mają prawomocny tytuł wykonawczy. Prawo zatrzymania może być zastosowane, o ile jego wzajemne roszczenie wynika z tego samego stosunku umownego.

7. Świadczenia gwarancyjne

Klient jest zobowiązany do skontrolowania towaru w momencie jego odbioru i widoczne usterki bezzwłocznie odnotować na dowodzie dostawy, a o wadach, które pojawily sie w ciągu 8 dni od dostawy, dokładnie je opisujac, poinformować nas w formie elektronicznej lub papierowej. Wobec braku zastrzeżeń w tym terminie dostawa uchodzi za przyjętą.

Budzący zastrzeżenia towar może zostać odesłany z powrotem jedynie po udzieleniu przez nas wyraźnej zgody.

W ciągu 6 miesięcy od przejęcia towaru, w przypadku uzasadnionej reklamacji jakościowej udzielimy upustu cenowego, usuniemy wady, wymienimy towar na wolny od wad lub, w ostateczności, odbierzemy wadliwy towar zwracając cenę zakupu. Gwarancja nie obejmuje w żadnym przypadku naturalnego zużycia części i urządzeń.

W przypadku dalej idących roszczeń i praw odpowiedzialność ponosimy jedynie w razie umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność przekraczająca powyższy zakres jest wykluczona. Powyższe dotyczy również wszelkich innych roszczeń odszkodowawczych na innych podstawach prawnych, w szczególności deliktu i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, chyba że szkoda została spowodowana przez nas, naszych przedstawicieli lub inne osoby działające z naszego upoważnienia, umyślnie albo rażące niedbalstwo.

8. Zastrzeżenie prawa własności

Zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonego towaru aż do całkowitej spłaty przysługujących nam z tytułu umowy należności, a w przypadku utrzymywania bieżących stosunków handlowych, wszystkich należności.

W przypadku sprzecznego z umową zachowania Klienta, a zwłaszcza w przypadku opóźnienia płatności, mamy - po uprzednim upomnieniu - prawo odebrania dostarczonego towaru, a Klient jest zobowiązany do jego wydania.

Dochodzenia roszczeń z zastrzeżenia prawa własności i zajęcie przez nas lub w naszym imieniu dostarczonego Klientowi towaru nie stanowią odstąpienia od zawartej z nim umowy, chyba że wyraźnie i pisemnie oświadczymy coś innego.

Klient jest uprawniony do dalszej sprzedaży dostarczonego towaru; jednakże wszystkie wierzytelności przyszłe, powstałe z dalszej sprzedaży wobec nabywców lub osób trzecich w wysokości wartości zastrzeżonego towaru z należnościami podatkowymi, zostaną przenosione na nas. Dotyczy to dalszej sprzedaży zarówno nieprzetworzonych jak i przetworzonych towarów.

Po cesji Klient jest dalej upoważniony do windykacji wierzytelności. Nasze uprawnienia wycofania ich z obiegu pozostają przez to nienaruszone, zobowiązujemy się jednak ich nie ściągać tak długo, jak długo Klient wywiązuje się regularnie ze swoich zobowiązań płatniczych.

W przypadku zaistnienia zaległości możemy domagać się od Klienta ogłoszenia scedowania wierzytelności wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami oraz udostępnienia należnych dokumentów i poinformowania nabywców lub osób trzecich o cesji wierzytelności.

Przetworzenie przez Klienta dostarczonego przez nas towaru pozostaje, do momentu nabycia własności, zgodnie z § 950 BGB (Niemiecki Kodeks Cywilny – przyp. tłum.), zrealizowane dla nas, aczkolwiek bez jakichkolwiek zobowiązań z naszej strony. Jeśli będący naszą własnością towar zostanie przetworzony wspólnie z innymi, niebedącymi naszą własnością, stajemy się współwłaścicielami nowego produktu w stosunku wartości dostarczonego przez nas towaru do wartości pozostałych użytych materiałów w momencie ich przetwarzania.

Jeśli dostarczony przez nas towar zostnie nierozdzielnie połączony z innymi, nienależącymi do nas materiałami, nabywamy współwłasność nowego produktu w stosunku wartości dostarczonego przez nas towaru do wartości pozostałych jego komponentów. Klient przechowuje dla nas naszą współwłasność.

Klient nie ma prawa dostarczonego towaru ani zastawiać, ani przenosić jego własności w celu zabezpieczenia. W przypadku zajęcia towaru, jego konfiskaty lub jakiegokolwiek innego sposobu przejęcia przez osoby trzecie, Klient jest zobowiązany bezzwłocznie nas o tym powiadomić, a także udostępnić wszelkich informacji i dokumentów, które okażą się niezbędne do obrony naszych praw. Komorników i osoby trzecie należy w razie potrzeby poinformować o naszych prawach własności.

Na życzenie Klienta zobowiązujemy się zwalniać należne nam zabezpieczenia do tego stopnia, aby ich wartość nie przekraczała więcej niż 20% wartości zabezpieczanych roszczeń, o ile te nie zastały jeszcze zaspokojone.

9. Miejsce wykonania umowy i właściwość miejscowa sądu

Miejscem wykonania umowy i właściwością miejscową sądu dla wszelkich roszczeń z tytułu stosunków handlowych, włącznie z wymagalnością czeków i weksli jest siedziba naszej firmy. Z tego powodu właściwym, rówież dla postępowań upominawczych, jest sąd w Burgwedel w Niemczech.

10. Inne postanowienia

W przypadku zleceń specjalnych Klient jest zobowiązany zaakceptować różnicę pomiędzy zamówieniem a dostawą (nadwyżkę w dostawie lub dostawę niepełną) w wysokości nie większej niż 10%.

Przeniesienie praw i obowiązków Klienta wynikających z zawartej z nami umowy wymaga dla swojej skuteczności naszej pisemnej zgody.

W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszej umowy okażą się bezskuteczne, ważność pozostała postanowienia pozostaje nienaruszona.