Algemene voorwaarden voor internetverkoop van Industriehof Scherenbostel Heinrich Rodenbostel GmbH

(Stand 01.20182015)

§ 1 Algemene bepalingen

(1) Alle leveringen, prestaties en aanbiedingen van de Verkoper via de webshop op www.industriehof.com geschieden uitsluitend krachtens de onderhavige Algemene voorwaarden voor internetverkoop. Deze maken deel uit van alle contracten die de Verkoper met zijn contractpartners (hiernavolgend ook ?Opdrachtgevers? genoemd) afsluit over de door hem aangeboden leveringen of prestaties. Ze gelden evenzeer voor alle toekomstige leveringen, prestaties of aanbiedingen aan de Opdrachtgever, zelfs indien ze niet nogmaals afzonderlijk worden overeengekomen.

(2) Voorwaarden van de Opdrachtgever of derden worden niet toegepast, ook al weerspreekt de Verkoper hun geldigheid niet afzonderlijk in individuele gevallen. Zelfs indien de Verkoper naar een schrijven verwijst dat voorwaarden van de Opdrachtgever of een derde bevat of ernaar verwijst, betekent dit niet dat de Verkoper met de geldigheid van die voorwaarden akkoord gaat.

(3) Verkoper en Opdrachtgever zijn het erover eens dat beide partijen ondernemers zijn in de zin van § 14 van het Duits Burgerlijk Wetboek en dat voorschriften aangaande consumentenbescherming niet van toepassing zijn.

(4) De Verkoper stelt de Opdrachtgever de onderhavige Algemene voorwaarden in de desbetreffende onderhandelingstaal ter beschikking. In geval van twijfel dient voor de interpretatie de Duitse versie geraadpleegd te worden.

§ 2 Contractafsluiting

(1) De weergaven van de artikelen in de webwinkel van de Verkoper omvatten geen bindende aanbiedingen. Het betreft louter aansporingen om bindende aanbiedingen te aanvaarden.

(2) Het bestellen van artikelen via de webwinkel geschiedt doordat de Opdrachtgever zich allereerst registreert. Alsdan kunnen de gewenste producten geselecteerd en ingevuld worden in het formulier dat in de webwinkel ter beschikking wordt gesteld. Het ingevulde formulier verzendt de Opdrachtgever vervolgens via de webwinkel naar de Verkoper.

(3) Onmiddellijk na ontvangst van het aanbod stuurt de Verkoper de Opdrachtgever een bevestiging aangaande inhoud van de offerte, dewelke geen aanvaarding van de offerte vormt. De offerte geldt pas als zijnde door de Verkoper aanvaard zodra deze ten overstaan van de Opdrachtgever (via e-mail) de aanvaarding mededeelt of de waar verzendt. Het koopcontract met de Opdrachtgever komt pas tot stand met de aanvaarding door de Verkoper.

(4) Na aanvaarding van de offerte bezorgt de Verkoper de Opdrachtgever een opdrachtbevestiging. Deze geeft de inhoud van het overeengekomen bedrag in zijn totaliteit en bindend weer, tenware dat de Opdrachtgever de Verkoper binnen 48 uur na ontvangst van de opdrachtbevestiging aantoont dat de opdrachtbevestiging van diens bestelling afwijkt. De bewijslast hiervoor ligt bij de Opdrachtgever. In dat geval bevestigt de Verkoper de Opdrachtgever de afwijkingen schriftelijk of via e-mail; de rest van de bestelling die overeenstemt, blijft bindend.

(5) De bestelling van de Opdrachtgever, de ontvangstbevestiging en alle verdere eventuele correspondentie worden door de Verkoper elektronisch geregistreerd en eventueel afgedrukt. De Verkoper raadt de Opdrachtgever aan op dezelfde wijze te werk te gaan.

(6) Aanvullingen op en wijzigingen aan de getroffen overeenkomsten inclusief deze Algemene voorwaarden moeten schriftelijk zijn om effectief te zijn. Met uitzondering van directeuren of procuratiehouders hebben de medewerkers van de Verkoper niet het recht, hiervan afwijkende mondelinge afspraken te maken. Als schriftelijke vorm volstaat verzending via fax; voor het overige is verzending via telecommunicatiemiddelen, in het bijzonder via e-mail, ontoereikend.

(7) Gegevens van de Verkoper aangaande het voorwerp van levering (bv. gewichten, afmetingen, gebruikswaarden, belastbaarheid, toleranties en technische gegevens) alsook onze weergaven daarvan (bv. tekeningen en afbeeldingen) zijn slechts bij benadering bepalend, indien de bruikbaarheid voor een contractueel vooropgesteld doel geen exacte overeenstemming vooronderstelt. Ze vormen geen gegarandeerde kenmerken van de staat doch beschrijvingen of markeringen van de levering of prestatie. Gangbare afwijkingen en afwijkingen die op grond van wettelijke voorschriften worden uitgevoerd, evenals de vervanging van onderdelen door gelijkwaardige componenten, zijn toegestaan indien ze de bruikbaarheid voor het contractueel voorziene doel niet in het gedrang brengen.

(8) De Verkoper behoudt zich het eigendom of auteursrecht van alle door hem verstrekte offerten en kostenberekeningen voor, alsmede van de aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, brochures, catalogi, modellen, gereedschappen en andere documentatie en hulpmiddelen. De Opdrachtgever mag deze voorwerpen zonder uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper noch als dusdanig, noch inhoudelijk toegankelijk maken voor derden en mag ze niet bekendmaken noch zelf of via derden gebruiken of verveelvoudigen. Op verzoek van de Verkoper moet hij deze voorwerpen geheel aan hem teruggeven en eventueel vervaardigde kopieën vernietigen wanneer hij ze niet meer nodig heeft voor het normale verloop van de transactie of wanneer onderhandelingen niet tot het afsluiten van een contract leiden.

§ 3 Prijzen en betaling

(1) De prijzen gelden voor de in de opdrachtbevestigingen vermelde prestatie- en leveringsomvang. Extra of speciale prestaties worden afzonderlijk berekend. De prijzen zijn in EURO af fabriek exclusief verpakking, de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde, bij exportleveringen douanekosten alsmede taksen en andere publieke heffingen.

(2) Indien de partijen in bepaalde gevallen van vrijgesteldheid van omzetbelasting uitgaan of van een omkering van de belastingplicht overeenkomstig § 13 b van het Umsatzsteuergesetz [Duitse wet op de omzetbelasting] en naderhand, bijvoorbeeld uit een externe belastingcontrole, blijkt dat de Verkoper omzetbelasting verschuldigd is, heeft deze het recht de omzetbelasting achteraf van de Opdrachtgever te vorderen middels verstrekking van een factuur met afzonderlijk bewijs van omzetbelasting.

(3) Indien de prijslijsten van de Verkoper de grondslag voor de overeengekomen prijzen vormen en de levering pas later dan vier maanden na afsluiting van het contract dient te geschieden, gelden de prijslijsten van de Verkoper die geldig zijn bij de levering (telkenmale minus een overeengekomen procentuele of vaste korting).

(4) De kosten voor verpakking en transport van de goederen moeten door de Opdrachtgever betaald worden. Deze worden afzonderlijk berekend.

(5) Voor bestellingen tot 30,00 EURO artikelwaarde berekent de Verkoper een toeslag voor kleine verkopen ten bedrage van 5,00 EURO.

(6) Factuurbedragen moeten binnen dertig dagen betaald worden. Doorslaggevend voor de datum van betaling is de ontvangst door de Verkoper. Cheques gelden pas als betaling wanneer ze zijn ingelost. Indien de Opdrachtgever de betaling niet nakomt op de datum van betaalbaarheid, moet op de openstaande bedragen vanaf de dag van betaalbaarheid interest van 8% per jaar berekend worden; het geldend maken van hogere interesten en verdere schadevergoedingen in geval van achterstalligheid blijft onaangeroerd en oriënteert zich aan de wettelijke voorschriften.

(7) Bij betaling van de koopprijs binnen 10 dagen vanaf de factuurdatum waarborgt de Verkoper de Opdrachtgever een forfaitaire betalingskorting van 2% op het factuurbedrag.

(8) Het verrekenen van reconventionele vorderingen van de Opdrachtgever of retentie van betalingen wegens dergelijke aanspraken is enkel toegestaan indien de reconventionele vorderingen niet zijn aangevochten dan wel rechtsgeldig werden vastgesteld. Dit geldt niet voor reconventionele vorderingen van de Opdrachtgever die uit dezelfde contractuele relatie voortvloeien.

(9) De Opdrachtgever kan enkel een retentierecht uitoefenen indien zijn reconventionele vordering op dezelfde contractuele overeenkomst berust.

(10) De Verkoper heeft het recht, nog openstaande leveringen of prestaties uitsluitend tegen vooruitbetaling of zekerheidsstelling uit te voeren of tot stand te brengen, indien hem na afsluiting van het contract omstandigheden bekend worden die potentieel de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever in het gedrang kunnen brengen en door toedoen waarvan de betaling van de openstaande vorderingen van de Verkoper door de Opdrachtgever krachtens de desbetreffende contractuele verhouding (met inbegrip van andere afzonderlijke opdrachten waarvoor hetzelfde kadercontract geldt) gevaar loopt.

(11) De Opdrachtgever heeft niet het recht, vorderingen ten overstaan van de Verkoper zonder diens schriftelijke toestemming aan derden over te dragen.

§ 4 Levering en leveringstijd

(1) De levering geschiedt voor rekening en op risico van de Opdrachtgever.

(2) Door de Verkoper in het vooruitzicht gestelde termijnen en tijdsspannen voor leveringen en prestaties gelden steeds slechts bij benadering, tenware dat uitdrukkelijk een vaste termijn of een vaste tijdsspanne is toegezegd of overeengekomen. Dit vergt een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Verkoper. Indien verzending overeengekomen werd, hebben leveringstermijnen en leveringstijdsspannen betrekking op het tijdstip van overdracht aan de expediteur, vrachttransporteur of overige derde die de opdracht voor het transport heeft gekregen.

(3) De Verkoper kan ? zonder afbreuk aan diens rechten voortvloeiende uit achterstalligheid zijdens de Opdrachtgever ? van de Opdrachtgever een verlenging van leverings- en prestatietermijnen of een verschuiving van leverings- en prestatietermijnen eisen voor zo lang de Opdrachtgever verzuimt zijn contractuele verplichtingen jegens de Verkoper na te komen.

(4) De Verkoper is niet aansprakelijk voor onmogelijkheid van de levering of voor leveringsvertragingen indien deze door overmacht of overige op het tijdstip van contractafsluiting niet te voorziene gebeurtenissen (bv. bedrijfsstoringen van elke aard, problemen met de verwerving van materiaal of energie, transportvertragingen, stakingen, rechtmatige lock-outs, gebrek aan arbeidskrachten, energie of grondstoffen, problemen bij het verkrijgen van vereiste vergunningen van overheidswege, maatregelen van overheidswege of het uitblijven van dan wel onjuist of niet tijdig zijn van de bevoorrading door leveranciers) zijn teweeggebracht waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is. Indien dergelijke gebeurtenissen de levering of prestatie voor de Verkoper aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en de belemmering niet slechts van voorbijgaande aard is, heeft de Verkoper het recht zich uit het contract terug te trekken. Bij belemmeringen van voorbijgaande aard worden de leverings- of prestatietermijnen verlengd of worden de leverings- of prestatietermijnen verschoven voor zo lang de belemmering bestaat, exclusief een gepaste termijn voor het hervatten van de werkzaamheden. Indien door toedoen van de vertraging de afname van de levering of prestatie niet redelijkerwijze van de Opdrachtgever verlangd kan worden, kan deze zich uit het contract terugtrekken middels een onverwijlde schriftelijke verklaring jegens de Verkoper.

(5) De Verkoper heeft enkel het recht op gedeeltelijke leveringen zo

? de gedeeltelijke levering voor de Opdrachtgever bruikbaar is in het kader van het contractuele gebruiksdoel,

? de levering van de overige bestelde goederen veiliggesteld is en

? voor de Opdrachtgever hierdoor geen aanzienlijke extra inspanning of bijkomende kosten ontstaan (tenware dat de Verkoper zich akkoord verklaart, deze kosten op zich te nemen).

(6) Zo de Verkoper achterstand oploopt met een levering of prestatie, of zo een levering of prestatie voor hem om welke reden dan ook onmogelijk wordt, is de aansprakelijkheid van de Verkoper voor schadevergoeding krachtens § 8 van de onderhavige Voorwaarden beperkt.

§ 5 Plaats van voltrekking, verzending, verpakking, overdracht van risico, afname

(1) Plaats van voltrekking voor alle verplichtingen die uit de contractuele overeenkomst voortvloeien, is de vestiging van het hoofdkantoor van de Verkoper.

(2) De wijze van verzending en de verpakking zijn aan het plichtsgetrouwe goeddunken van de Verkoper onderworpen.

(3) Ten laatste bij de overdracht van het voorwerp van levering (waarbij het begin van het overdrachtsproces doorslaggevend is) aan de expediteur, vrachttransporteur of overige derde die is aangewezen voor het uitvoeren van de verzending gaat het risico over op de Opdrachtgever. Dit geldt evenzeer wanneer gedeeltelijke leveringen plaatsgrijpen of de Verkoper nog andere prestaties (bv. verzending of installatie) aanvaard heeft. Indien de verzending of de overdracht vertraging oploopt door toedoen van een omstandigheid waarvan de oorzaak aan de Opdrachtgever te wijten is, gaat het risico over op de Opdrachtgever vanaf de dag waarop het voorwerp van levering gereed voor verzending is en de Verkoper zulks aan de Opdrachtgever ter kennis heeft gegeven.

(4) Bewaringskosten na de overgang van het risico zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Bij bewaring door de Verkoper bedragen de bewaringskosten 0,25% van het factuurbedrag van de te bewaren leveringsvoorwerpen voor iedere verstreken week. Het geldend maken en aantonen van verdergaande of lagere bewaringskosten blijft voorbehouden.

(5) Het verzendingspakket wordt door de Verkoper enkel op uitdrukkelijke wens van de Opdrachtgever en op diens kosten verzekerd tegen diefstal, breuken, transport-, brand- en waterschade of overige verzekerbare risico?s.

§ 6 Retourzending van goederen

Als de koper de intentie heeft om geleverde goederen terug te geven, moet dit worden aangegeven op een door de verkoper ter beschikking gestelde en op www.industriehof.com downloadbaar formulier. In het bijzonder moeten de redenen voor de terugzending worden vermeld.

De terugzending gebeurt door een door de koper aangestelde transporteur. Als de terugzending gebeurt omwille van een gebrek of een andere reden die buiten de invloed van de verkoper ligt (gegronde terugzending), draagt de verkoper de kosten.

Als de reden voor de terugzending bij de koper ligt, moet deze de kosten dragen. In dit geval voert de koper de terugzending van de goederen op eigen rekening en onder eigen verantwoordelijkheid uit. Hij moet dit in het kader van de aanmelding met het retourformulier schriftelijk aan de verkoper aangeven.

Terugzendingen moeten ten laatste binnen de maand na ontvangst van de geleverde goederen gebeuren. Een teruggave van verkeerd bestelde of contractueel geleverde goederen is na afloop van deze periode in principe uitgesloten. Uitgesloten is ook het terugzenden van reeds gebruikte of beschadigde goederen indien de verkoper geen invloed heeft op de terugzending.

Als de verkoper de terugname van verkeerde bestelde goederen of contractueel geleverde goederen aanvaardt, heeft hij het recht om een opslagkost aan te rekenen van 15% van de goederenwaarde, met inbegrip van de wettelijke btw.

§ 7 Garantie, materiële gebreken

(1) De garantietermijn bedraagt één jaar vanaf de levering.

(2) De geleverde voorwerpen moeten onverwijld na aflevering aan de Opdrachtgever of de door hem aangewezen derde zorgvuldig geïnspecteerd worden. Ze gelden als goedgekeurd indien aan de Verkoper niet binnen zeven werkdagen na aflevering van het leveringsvoorwerp ? dan wel binnen zeven werkdagen na de ontdekking van het gebrek of na ieder vroeger tijdstip waarop het gebrek voor de Opdrachtgever, bij normaal gebruik van het leveringsvoorwerp, zonder nadere inspectie herkenbaar was ? een schriftelijke klacht is bezorgd aangaande klaarblijkelijke gebreken of andere gebreken die bij een onverwijlde, zorgvuldige inspectie herkenbaar waren. Op verzoek van de Verkoper moet het gereclameerde leveringsvoorwerp vrij van portkosten naar de Verkoper teruggestuurd worden. Indien de reclamatie terecht was, vergoedt de Verkoper de kosten van het voordeligste verzendingstraject; dit geldt niet indien de kosten oplopen doordat het voorwerp van levering zich op een andere plaats dan de plaats van het beoogde gebruik bevindt.

(3) Bij materiële gebreken aan de geleverde voorwerpen is de verkoper vooreerst verplicht en heeft hij het recht, na zijn binnen een redelijke termijn te maken keuze, achteraf een verbetering uit te voeren dan wel een vervangende levering tot stand te brengen. In geval van mislukking, d.w.z. de onmogelijkheid, het niet redelijkerwijze kunnen opleggen, weigering of ongepaste vertraging van de verbetering achteraf of van de vervangende levering, kan de Opdrachtgever zich uit het contract terugtrekken of de koopprijs in gepaste mate verlagen.

(4) Indien een gebrek de schuld van de Verkoper is, kan de Opdrachtgever onder de in § 8 bepaalde voorwaarden een schadevergoeding eisen.

(5) Bij gebreken aan componenten van andere fabrikanten die de Verkoper om redenen van licentierechten of op reële gronden niet kan verhelpen, zal de Verkoper naar eigen goeddunken zijn aanspraken op garantie jegens de fabrikanten en leveranciers uit hoofde van de Opdrachtgever laten gelden of aan de Opdrachtgever afstaan. Aanspraken op garantie jegens de Verkoper bestaan bij dergelijke gebreken onder de overige voorwaarden en onderworpen aan de onderhavige Algemene voorwaarden louter indien het gerechtelijk afdwingen van voorzegde aanspraken jegens de fabrikant en leverancier geen succes had of, bijvoorbeeld door toedoen van een insolventie, uitzichtloos is. Gedurende het gerechtelijke geschil wordt het verjaren van de desbetreffende aanspraken op garantie jegens de Verkoper opgeschort.

(6) De garantie komt te vervallen indien de Opdrachtgever zonder toestemming van de Verkoper het voorwerp van de levering wijzigt of door derden laat wijzigen en het verhelpen van de gebreken hierdoor onmogelijk wordt of in een niet redelijkerwijze op te leggen mate wordt bemoeilijkt. In elk geval zijn de extra kosten voor het verhelpen van de gebreken, die aan de wijziging zijn ontsproten, ten laste van de Opdrachtgever.

(7) In individuele gevallen overeengekomen levering van tweedehandse voorwerpen, die met de Opdrachtgever is overeengekomen, geschiedt onder uitsluiting van alle garantie voor materiële gebreken.

§ 8 Industriële eigendomsrechten

(1) Krachtens deze § 7 staat de Verkoper ervoor garant dat het leveringsvoorwerp vrij is van industriële eigendomsrechten of auteursrechten van derden. Iedere contractpartner zal de andere contractpartner onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen indien jegens deze of gene aanspraken geldend gemaakt worden wegens inbreuk op dergelijke rechten.

(2) Ingeval het leveringsvoorwerp een industrieel eigendomsrecht of auteursrecht van derden schendt, zal de Verkoper naar eigen goeddunken en op zijn kosten het leveringsvoorwerp dermate wijzigen of vervangen dat geen rechten van derden meer geschonden worden, doch het leveringsvoorwerp nog steeds de contractueel overeengekomen functies vervult, dan wel de Opdrachtgever het gebruiksrecht verschaffen middels het afsluiten van een licentieovereenkomst. Slaagt hij hierin niet binnen een gepaste tijdsspanne, dan heeft de Opdrachtgever het recht zich uit het contract terug te rekken of de koopprijs in gepaste mate te verlagen. Eventuele aanspraken op schadevergoeding zijdens de Opdrachtgever zijn onderworpen aan de beperkingen van § 8 van de onderhavige Algemene voorwaarden.

(3) Bij schending van rechten door toedoen van door de Verkoper geleverde producten van andere fabrikanten zal de Verkoper naar eigen goeddunken zijn aanspraken jegens de fabrikanten en voorafgaande leveranciers uit hoofde van de Opdrachtgever geldend maken of aan de Opdrachtgever afstaan. Aanspraken jegens de Verkoper bestaan in dergelijke gevallen krachtens onderhavige § 7 louter indien het gerechtelijk afdwingen van voorzegde aanspraken jegens de fabrikanten en voorafgaande leverancier geen succes had of, bijvoorbeeld door toedoen van een insolventie, uitzichtloos is.

§ 9 Aansprakelijkheid voor schadevergoeding wegens verzuim

(1) De aansprakelijkheid van de Verkoper voor schadevergoeding om welke reden dan ook, inzonderheid wegens onmogelijkheid, achterstalligheid, gebrekkige of verkeerde levering, contractbreuk, schennis van plichten bij contractonderhandelingen en onrechtmatige daad is, voor zover zich hierbij telkenmale verzuim voordoet, beperkt krachtens onderhavige § 8.

(2) De Verkoper is niet aansprakelijk in geval van eenvoudige nalatigheid zijdens diens instanties, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of overige voltrekkers indien het geen schennis van essentiële contractuele plichten betreft. Essentieel voor het contract is de verplichting tot tijdige levering van een van essentiële gebreken vrij leveringsvoorwerp alsmede advies-, beschermings- en hoedeplichten die de Opdrachtgever het contractuele gebruik van het leveringsvoorwerp mogelijk moeten maken of die de bescherming van lijf en leden van het personeel van de Opdrachtgever dan wel de bescherming van diens eigendom tegen aanzienlijke schade tot doel hebben.

(3) Indien de Verkoper overeenkomstig § 8 (2) ten gronde aansprakelijk is voor schadevergoeding, is deze vergoeding beperkt tot schade die de Verkoper bij afsluiting van het contract als mogelijk gevolg van een contractbreuk voorzien heeft of die hij bij toepassing van de gangbare zorgvuldigheid had moeten voorzien. Indirecte schade en gevolgschade die aan gebreken van het leveringsvoorwerp ontspruit, komt daarenboven slechts voor vergoeding in aanmerking voor zover dergelijke schade in het typische geval te verwachten valt bij het beoogde gebruik van het leveringsvoorwerp.

(4) In geval van aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid is de plicht tot vergoeding zijdens de Verkoper voor materiële schade en daaruit voortvloeiende verdere vermogensschade beperkt tot een bedrag van ? 5.000.000,00 per schadegeval voor persoonlijke en materiële schade en tot ? 250.000,00 per schadegeval voor vermogensschade, ook indien het een inbreuk op essentiële contractuele plichten betreft. Dit bedrag komt overeen met de huidige verzekeringssom van de productaansprakelijkheidsverzekering van de Verkoper.

(5) De voorgaande uitsluitingen en inperkingen van aansprakelijkheid gelden in dezelfde omvang ten faveure van de agentschappen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en overige voltrekkers van de Verkoper.

(6) Voor zover de Verkoper technische inlichtingen verstrekt of in de hoedanigheid van adviseur opereert en deze inlichtingen of adviesverstrekking niet tot de omvang van de door hem verschuldigde, contractueel overeengekomen prestaties behoren, geschiedt dit zonder vergoeding en onder uitsluiting van iedere aansprakelijkheid.

(7) De beperkingen van de onderhavige § 8 gelden niet voor de aansprakelijkheid van de Verkoper wegens kwaad opzet, voor gegarandeerde hoedanigheidskenmerken, wegens schennis van lijf en leden of de gezondheid of krachtens de wet op de productaansprakelijkheid.

§ 10 Eigendomsvoorbehoud

(1) De door de Verkoper aan de Koper geleverde waar blijft tot de volledige betaling van alle gezekerde vorderingen eigendom van de Verkoper. De waar alsmede de waar die haar krachtens deze clausule vervangt en onder het eigendomsvoorbehoud ressorteert, wordt hiernavolgend Voorbehoudswaar genoemd.

(2) De Koper houdt de Voorbehoudswaar voor de Koper gratis in bewaring.

(3) De Koper heeft het recht, de Voorbehoudswaar, totdat zich een liquidatie voordoet (paragraaf 9), te verwerken en te verkopen zoals gangbaar in het normale zakelijke verkeer. Verpandingen en terbeschikkingstelling als zekerheid zijn niet toegestaan.

(4) Indien de Voorbehoudswaar door de Koper verwerkt wordt, wordt overeengekomen dat de verwerking uit hoofde en voor rekening van de Verkoper als fabrikant geschiedt en de Verkoper rechtstreeks het eigendom dan wel ? indien de verwerking uit stoffen van meerdere eigenaren geschiedt of de waarde van de verwerkte zaak groter is dan de waarde van de Voorbehoudswaar ? het mede-eigendom (eigendom van een fractie) van de nieuw gecreëerde zaak verwerft in een verhouding van de waarde van de Voorbehoudswaar ten opzichte van de waarde van de nieuw gecreëerde zaak. Voor het geval dat de Verkoper geen dergelijk eigendom zou verwerven draagt de Koper thans alreeds, bij wijze van zekerheid, zijn toekomstig eigendom of ? in de bovenvermelde verhouding ? mede-eigendom van de nieuw gecreëerde zaak over aan de Verkoper. Indien de Voorbehoudswaar met andere zaken tot een uniforme zaak verbonden wordt of onscheidbaar wordt vermengd en een van de andere zaken als hoofdzaak beschouwd dient te worden, draagt de Verkoper, voor zover de hoofdzaak zijn eigendom is, proportioneel het mede-eigendom van de uniforme zaak over aan de Koper in de in zin 1 vermelde verhouding.

(5) In geval van verdere verkoop van de Voorbehoudswaar staat de Koper thans alreeds, bij wijze van zekerheid, de hieruit voortvloeiende vordering jegens de aanschaffer ? bij mede-eigendom van de Verkoper aan de Voorbehoudswaar: proportioneel overeenkomstig het aandeel van het mede-eigendom ? af aan de Verkoper. Hetzelfde geldt voor overige vorderingen die in de plaats van de Voorbehoudswaar komen of anderszins ontstaan met betrekking tot de Voorbehoudswaar, zoals bv. verzekeringsaanspraken of aanspraken uit onrechtmatige daad bij verlies of vernietiging. De Verkoper machtigt de Koper onherroepelijk, de aan de Verkoper afgestane vorderingen uit eigen hoofde te innen. De Verkoper mag deze machtiging tot innen enkel in geval van liquidatie herroepen.

(6) Zo derden zich toegang tot de Voorbehoudswaar verschaffen, inzonderheid door verpanding, zal de Verkoper hen onverwijld op het eigendom van de Verkoper wijzen en de Verkoper hieromtrent op de hoogte stellen, teneinde hem het afdwingen van zijn eigendomsrechten mogelijk te maken. Indien de derde niet in staat is de voor de Verkoper in dit verband ontstane gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten te vergoeden, is de Koper hiervoor aansprakelijk jegens de Verkoper.

(7) De Verkoper zal de Voorbehoudswaar alsook de in de plaats komende zaken of vorderingen op aanvraag en naar eigen goeddunken vrijgeven indien hun waarde het bedrag van de gezekerde vorderingen met meer dan 50% overstijgt.

(8) Indien de Verkoper in geval van gedrag zijdens de Koper dat tegen het contract indruist ? in het bijzonder achterstalligheid van betaling ? afstand van het contract doet (geval van liquidatie), heeft hij het recht de Voorbehoudswaar op te eisen.

§ 11 Slotbepalingen

(1) De plaats van de bevoegde rechtbank voor alle eventuele geschillen uit de zakelijke relatie tussen de Verkoper en de Opdrachtgever is de vestiging van de Opdrachtgever. Voor klachten tegen de Verkoper zijn Burgwedel (lokale rechtbank) en Hannover (arrondissementsrechtbank) de exclusieve plaats van de bevoegde rechtbank. Dwingende wettelijke bepalingen omtrent exclusief bevoegde rechtbanken blijven door deze regeling onaangeroerd.

(2) De betrekkingen tussen de Verkoper en de Opdrachtgever zijn uitsluitend aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onderworpen. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 11 april 1980 (CISG) geldt niet.

(3) Indien het contract of onderhavige Algemene voorwaarden lacunes in de regeling bevatten, gelden, teneinde deze lacunes te dichten, gene wettelijk afdwingbare regelingen als overeengekomen die de contractpartners, met het oog op de economische doelstellingen van het contract en het doel van de onderhavige Algemene voorwaarden, afgesproken zouden hebben indien zij de lacune in de regeling hadden gekend.

(4)De koper verplicht zich jegens Industriehof om bij de overdracht van goederen van Industriehof aan derden, met inbegrip van technologie en bijbehorende documenten, de van kracht zijnde nationale en internationale exportcontrolevoorschriften in acht te nemen.

Informatie:

De Opdrachtgever neemt kennis van het feit dat de Verkoper gegevens uit de contractuele relatie opslaat krachtens § 28 van het Bundesdatenschutzgesetz [federale Duitse wet op de privacy] en zich het recht voorbehoudt de gegevens, voor zover vereist voor het vervullen van het contract, door te geven aan derden (bv. verzekeringen).

De Verkoper wijst de Opdrachtgever voor het overige nadrukkelijk op de privacyverklaring van de Verkoper, die op diens website geraadpleegd kan worden.