Ogólne Warunki Handlowe dla sprzedaży internetowych Industriehof Scherenbostel Heinrich Rodenbostel GmbH

(Stan na 01.2018)

§ 1 Informacje ogólne

(1) Wszystkie dostawy, usługi i oferty Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie www.industriehof.com są realizowane wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dostawy dla sprzedaży internetowych. Stanowią one element składowy wszystkich umów, które Sprzedawca zawrze ze swoimi kontrahentami (w dalszej treści nazywanymi również ?Zleceniodawcami?) odnośnie oferowanych przez siebie usług. Obowiązują również dla wszystkich przyszłych dostaw, usług lub ofert na rzecz Zleceniodawcy, nawet jeśli nie zostały uzgodnione oddzielnie ponownie.

(2) Warunki handlowe Zleceniodawcy lub osób trzecich nie znajdują zastosowania, nawet jeśli Sprzedawca nie zaneguje ich obowiązywania oddzielnie w pojedynczym przypadku. Nawet wtedy, gdy Sprzedawca powołuje się na pismo zawierające warunki handlowe Zleceniodawcy, osoby trzeciej lub odnoszące się do nich, nie oznacza to zgody na obowiązywanie tamtych warunków handlowych.

(3) Sprzedawca i Zleceniodawca są ze sobą zgodni, że obie strony są przedsiębiorcami w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) i przepisy dotyczące ochrony konsumenta nie znajdują zastosowania.

(4) Sprzedawca udostępnia Zleceniodawcy do dyspozycji niniejsze Ogólne Warunki Handlowe w danym języku negocjacji. W razie wątpliwości należy posłużyć się wersją niemiecką.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Zdjęcia towarów w sklepie internetowym Sprzedawcy nie zawierają żadnych wiążących ofert. Chodzi jedynie o zachęty do składania wiążących ofert.

(2) Zamówienie towarów poprzez sklep internetowy odbywa się poprzez początkową rejestrację Zleceniodawcy. W ten sposób istnieje możliwość wyboru żądanych produktów i wprowadzenia ich do sporządzonego w sklepie internetowym formularzu. Następnie Zleceniodawca wysyła wypełniony formularz Sprzedawcy poprzez sklep internetowy.

(3) Niezwłocznie po wpłynięciu oferty Sprzedawca wysyła Zleceniodawcy potwierdzenie otrzymania oferty, które nie jest równoznaczne z przyjęciem oferty. Oferta obowiązuje jako przyjęta przez Sprzedawcę dopiero wtedy, gdy potwierdzi Zleceniodawcy jej przyjęcie (poprzez e-mail) lub wyśle towar. Umowa Sprzedawcy ze Zleceniodawcą dochodzi do skutku dopiero po jej zaakceptowaniu przez Sprzedawcę.

(4) Po zaakceptowaniu oferty Sprzedawca przekaże Zleceniodawcy potwierdzenie zlecenia. Zawiera ono pełną i wiążącą treść uzgodnionej umowy, chyba że Zleceniodawca zgłosi Sprzedawcy w ciągu 48 godzin od otrzymania potwierdzenia zlecenia, że potwierdzenie zlecenia różni się od jego zamówienia. W takim przypadku ciężar dowodu spoczywa na Zleceniodawcy. W tej sytuacji Sprzedawca potwierdza Zleceniodawcy różnice pisemnie lub w mailu; pozostałe, pokrywające się zamówienie pozostaje wiążące.

(5) Zamówienie Zleceniodawcy, potwierdzenie wpłynięcia, potwierdzenie zlecenia oraz cała dalsza ewentualna korespondencja będzie przez Sprzedawcę rejestrowana elektronicznie, ewentualnie ze sporządzeniem wydruków. Sprzedawca zaleca Zleceniodawcy podobne postępowanie.

(6) Uzupełnienia i zmiany podjętych uzgodnień włącznie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Dostawy wymagają dla swojej skuteczności formy pisemnej. Za wyjątkiem zarządzających przedsiębiorstwem lub prokurentów, pracownicy Sprzedawcy nie są upoważnieni do podejmowania ustnych uzgodnień o innym brzmieniu. Do zachowania formy pisemnej wystarczy wiadomość telefaksem, poza tym wiadomość telekomunikacyjna, w szczególności drogą mailową, jest niewystarczająca.

(7) Dane Sprzedawcy dotyczące przedmiotu dostawy lub usługi (np. ciężary, wymiary, wartości użytkowe, obciążalność, zakresy tolerancji i dane techniczne) oraz ich obrazy oferowane przez nas (np. rysunki i zdjęcia) są miarodajne jedynie w przybliżeniu, o ile ich użyteczność nie zakłada dokładnej zgodności w przewidzianym umową celu. Nie są gwarantowanymi cechami stanu, lecz opisami lub oznakowaniami dostawy lub usługi. Typowe odchylenia handlowe i odchylenia wynikające z przepisów prawnych lub postępu technicznego, jak również wymiana elementów konstrukcyjnych na równowartościowe części są dopuszczalne, o ile pozostają bez negatywnego wpływu na użyteczność w przewidzianym umową celu.

(8) Sprzedawca zachowuje własność lub prawo autorskie względem wszystkich przekazanych ofert i kosztorysów oraz udostępnionych Zleceniodawcy do dyspozycji rysunków, zdjęć, obliczeń, prospektów, katalogów, modelów, narzędzi i innych dokumentów oraz środków pomocniczych. Bez wyraźnej zgody Sprzedawcy Zleceniodawca nie może udostępniać tych przedmiotów ani jako takich ani pod względem ich treści osobom trzecim, ujawniać ich, powielać, wykorzystywać ani umożliwiać ich wykorzystywanie osobom trzecim. Na żądanie Sprzedawcy musi on zwrócić mu te przedmioty w komplecie i zniszczyć ewentualnie sporządzone kopie, jeśli przestanie je potrzebować w ramach prawidłowego toku postępowania lub gdy negocjacje nie doprowadzą do zawarcia umowy.

§ 3 Ceny i płatności

(1) Ceny obowiązują dla wskazanego w potwierdzeniach zleceń zakresu usług i dostaw. Dodatkowe usługi oraz usługi specjalne zostaną naliczone oddzielnie. Ceny są podawane w EURO loco zakład plus opakowanie, ustawowy podatek VAT, w przypadku dostaw eksportowych cło, z doliczeniem opłat i innych podatków państwowych.

(2) Jeżeli w pojedynczym przypadku strony założą zwolnienie z podatku VAT lub odwrócenie zobowiązania podatkowego według § 13 b niemieckiej ustawy o podatku VAT (UStG) a w późniejszym czasie, np. wskutek zewnętrznej kontroli podatkowej okaże się, że Sprzedawca jest winny podatek VAT, to będzie on uprawniony do wtórnego żądania od Zleceniodawcy podatku VAT za wydaniem rachunku z oddzielnym wykazaniem podatku VAT.

(3) O ile podstawę uzgodnionych cen stanowią ceny katalogowe Sprzedawcy a dostawa ma nastąpić dopiero ponad cztery miesiące po zawarciu umowy, obowiązują ważne w chwili dostawy ceny katalogowe Sprzedawcy (każdorazowo z potrąceniem uzgodnionego procentowego lub stałego rabatu).

(4) Koszty opakowania i transportu towaru ponosi Zleceniodawca. Są one naliczane oddzielnie.

(5) Do zamówień do 30,00 EURO wartości towaru Sprzedawca nalicza dopłatę za drobną sprzedaż w wysokości 5,00 EURO.

(6) Kwoty rachunków należy regulować w ciągu trzydziestu dni. Miarodajny dla daty płatności jest dzień wpłynięcia u Sprzedawcy. Czeki obowiązują jako płatność dopiero po ich zrealizowaniu. Jeżeli Zleceniodawca nie ureguluje płatności, to pozostałe do uregulowania kwoty należy oprocentować stawką 8% p.a. od dnia zapadalności; dochodzenie wyższych odsetek i dalszych szkód w przypadku zwłoki pozostaje nienaruszone i zależy od przepisów ustawowych.

(7) W przypadku zapłacenia ceny zakupu w ciągu 10 dni od daty wystawienia rachunku, Sprzedawca udzieli Zleceniodawcy odnośnie kwoty rachunku zryczałtowane skonto 2%.

(8) Rozliczenia w drodze wysunięcia roszczeń wzajemnych Zleceniodawcy lub wstrzymanie płatności z powodu tego typu roszczeń są dozwolone tylko wtedy, gdy roszczenia wzajemne są niepodważalne lub zostały stwierdzone z mocą prawną. Nie dotyczy to wierzytelności wzajemnych Zleceniodawcy wynikających z tego samego stosunku umowy.

(9) Zleceniodawca może skorzystać z prawa do zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym stosunku umowy.

(10) Sprzedawca jest uprawniony do realizacji lub świadczenia oczekujących jeszcze dostaw lub usług tylko za przedpłatą lub złożeniem zabezpieczenia, jeżeli po zawarciu umowy dowie się o okolicznościach świadczących o znacznym zmniejszeniu wiarygodności kredytowej Zleceniodawcy, oraz z powodu których zapłata nieuregulowanych wierzytelności Sprzedawcy przez Zleceniodawcę, wynikających z danego stosunku umowy (również z innych pojedynczych zleceń, dla których obowiązuje ta sama umowa ramowa) zostanie zagrożona.

(11) Zleceniodawca nie jest uprawniony do cedowania na osoby trzecie wierzytelności wobec Sprzedawcy bez jego pisemnej zgody.

§ 4 Dostawa i czas dostawy

(1) Dostawa jest realizowana na rachunek i ryzyko Zleceniodawcy.

(2) Wskazane przez Sprzedawcę okresy i terminy dostaw i usług obwiązują zawsze tylko w przybliżeniu, chyba że stały okres lub stały termin został wyraźnie potwierdzony lub uzgodniony. W takiej sytuacji konieczne jest oddzielne pisemne uzgodnienie między Zleceniodawcą a Sprzedawcą. Gdy została uzgodniona wysyłka, okresy i terminy dostaw odnoszą się do momentu przekazania spedytorowi, przewoźnikowi lub innym osobom trzecim, którym powierzono transport.

(3) Sprzedawca może ? bez szkody dla swoich praw wynikających ze zwłoki Zleceniodawcy ? żądać przedłużenia terminów dostaw i usług lub ich przesunięcia o okres czasu, w którym Zleceniodawca nie wywiązuje się ze swoich umownych zobowiązań wobec Sprzedawcy.

(4) Sprzedawca nie odpowiada za brak możliwości dostawy ani za opóźnienia dostaw, o ile zostały one spowodowane siłą wyższą lub innymi, niemożliwymi do przewidzenia w chwili zawarcia umowy zdarzeniami (np. wszelkiego rodzaju awariami, trudnościami w pozyskaniu materiałów lub energii, opóźnieniami transportu, strajkami, legalnymi lokautami, brakiem sił roboczych, energii lub surowców, trudnościami w pozyskiwaniu niezbędnych zezwoleń urzędowych, działaniami urzędów lub niezrealizowanymi, niewłaściwymi lub nieterminowymi dostawami od dostawców), za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli takie wydarzenia znacznie utrudnią lub uniemożliwią Sprzedawcy realizację dostawy lub usługi, a przeszkoda ta nie jest jedynie tymczasowa, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy. W przypadku tymczasowych przeszkód okresy lub terminy dostaw lub usług ulegają przesunięciu o okres trwania przeszkody z doliczeniem stosownego okresu inicjacyjnego. Jeżeli z uwagi na opóźnienie nie powinno się wymagać od Zleceniodawcy odbioru dostawy lub usługi, może on odstąpić od umowy poprzez niezwłoczne pisemne oświadczenie skierowane do Sprzedawcy.

(5) Sprzedawca jest uprawniony do dostaw częściowych tylko wtedy, gdy:

? dostawa częściowa jest użyteczna dla Zleceniodawcy w ramach umownego celu przeznaczenia,

? zapewniona jest dostawa pozostałego zamówionego towaru i

? Zleceniodawca nie poniesie w związku z tym żadnych znacznych dodatkowych nakładów ani kosztów (chyba że Sprzedawca oświadczy gotowość do przejęcia tych kosztów).

(6) Jeżeli Sprzedawca popadnie w zwłokę z dostawą lub usługą, lub jeżeli zrealizowanie dostawy lub usługi okaże się niemożliwe niezależnie od przyczyny, to odpowiedzialność Sprzedawcy za odszkodowanie jest ograniczona stosownie do § 8 niniejszych warunków dostawy.

§ 5 Miejsce wykonania zobowiązania, wysyłka, opakowanie, przejście ryzyka, odbiór

(1) Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego stosunku umowy jest siedziba firmy Sprzedawcy.

(2) Rodzaj wysyłki i sposób opakowania podlegają zgodnemu z przepisami wyborowi Sprzedawcy.

(3) Ryzyko przechodzi na Zleceniodawcę najpóźniej z chwilą przekazania przedmiotu dostawy (przy czym miarodajny jest początek przebiegu załadunku) spedytorowi, przewoźnikowi lub innym osobom trzecim, którym powierzono wysyłkę. Dotyczy to również sytuacji, gdy realizowane są dostawy częściowe lub Sprzedawca przejął jeszcze inne usługi (np. wysyłkę lub montaż). Jeżeli wysyłka lub przekazanie opóźnia się wskutek okoliczności, za którą odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca, ryzyko przechodzi na Zleceniodawcę w dniu, w którym przedmiot dostawy jest gotowy do wysyłki i Sprzedawca powiadomił o tym fakcie Zleceniodawcę.

(4) Koszty magazynowania po przejściu ryzyka ponosi Zleceniodawca. W przypadku magazynowania przez Sprzedawcę koszty magazynowania wynoszą 0,25% kwoty rachunku za przeznaczone do magazynowania przedmioty dostawy za każdy tydzień, który upłynął. Zastrzega się prawo dochodzenia i wykazania dalszych lub mniejszych kosztów magazynowania.

(5) Wysyłka zostanie ubezpieczona przez Sprzedawcę od kradzieży, uszkodzeń powstałych wskutek stłuczenia, transportu, ognia i wody lub innych podlegających ubezpieczeniu ryzyk tylko na wyraźne życzenie Zleceniodawcy oraz na jego koszt.

§ 6 Zwrot towarów

Gdyby kupujący zamierzał zwrócić dostarczony towar, należy zgłosić to przy użyciu udostępnionego przez sprzedającego formularza, który można pobrać ze strony internetowej www.industriehof.com. W szczególności należy podać przyczyny zwrotu.

Zwrot realizowany jest przez spedytora działającego na zlecenie kupującego. Jeżeli zwrot następuje na skutek wady lub z innego powodu, za który odpowiedzialny jest sprzedający (uzasadniony zwrot), koszty ponosi sprzedający.

Jeżeli przyczyna zwrotu związana jest z osobą kupującego, wówczas to on zobowiązany jest ponieść koszty. W takim przypadku kupujący dokonuje zwrotu towary na własny koszt i na własne zlecenie. W ramach zgłoszenia przy użyciu formularza zwrotu zobowiązany jest on zgłosić to sprzedającemu.

Zwroty powinny nastąpić najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania dostarczonego towaru. Po upływie tego terminu zwrot jedynie błędnie zamówionego bądź zgodnie z umową dostarczonego towaru jest zasadniczo wykluczony. Wykluczony jest również zwrot już używanego lub uszkodzonego towaru, o ile to nie sprzedający odpowiada za zwrot.

Jeżeli sprzedający zaakceptuje przyjęcie zwrotu błędnie zamówionego bądź zgodnie z umową dostarczonego towaru, jest on upoważniony do pobrania opłaty za złożenie na przechowanie w wysokości 15% wartości towaru plus ustawowy podatek VAT.

§ 7 Gwarancja, wady fizyczne

(1) Okres gwarancji wynosi rok od dostawy.

(2) Dostarczone przedmioty należy niezwłocznie po dostawie Zleceniodawcy lub wskazanym przez niego osobom trzecim poddać dokładnej kontroli. Obowiązują jako zaakceptowane, jeżeli u Sprzedawcy nie wpłynie pisemna reklamacja z tytułu jawnych lub innych wad, które zostały dostrzeżone podczas niezwłocznej, dokładnej kontroli, w ciągu siedmiu dni roboczych od dostawy przedmiotu dostawy lub poza tym w ciągu siedmiu dni roboczych od odkrycia wady lub w każdym wcześniejszym czasie, w którym wada byłaby dla Zleceniodawcy możliwa do odkrycia przy normalnym użytkowaniu przedmiotu dostawy bez bliższej kontroli. Na żądanie Sprzedawcy, reklamowany przedmiot dostawy należy odesłać Sprzedawcy franco fracht; nie dotyczy to sytuacji, w której koszty ulegną zwiększeniu, ponieważ przedmiot dostawy znajduje się w innym miejscu niż w miejscu użytku zgodnego z przeznaczeniem.

(3) W przypadku wad fizycznych dostarczonych przedmiotów Sprzedawca jest w zależności od podjętego przez siebie w stosownym okresie czasu wyboru zobowiązany i uprawniony najpierw do naprawy lub dostawy zastępczej. W przypadku niepowodzenia, tzn. braku możliwości, odmowy lub niestosownej zwłoki w naprawie lub dostawie zastępczej, Zleceniodawca może odstąpić od umowy lub stosownie zmniejszyć cenę zakupu.

(4) Jeżeli wada jest zawiniona przez Sprzedawcę, Zleceniodawca może domagać się odszkodowania pod warunkami określonymi w § 8.

(5) W przypadku wad elementów konstrukcyjnych innych producentów, których Sprzedawca nie może naprawić z powodów związanych z prawem licencyjnym lub z faktycznych powodów, Sprzedawca będzie w zależności od swojego wyboru dochodził swoich roszczeń gwarancyjnych wobec producenta i dostawców na rachunek Zleceniodawcy lub sceduje je na Zleceniodawcę. Roszczenia z tytułu gwarancji wobec Sprzedawcy istnieją w przypadku tego typu wad pod pozostałymi warunkami i stosownie do niniejszych Ogólnych Warunków Dostawy tylko wtedy, gdy sądowe dochodzenie wyżej wspomnianych roszczeń wobec producenta i dostawców było bezskuteczne lub jest pozbawione perspektyw przykładowo z uwagi na upadłość. W czasie trwania sporu prawnego przedawnienie danych roszczeń Zleceniodawcy wobec Sprzedawcy z tytułu gwarancji jest wstrzymane.

(6) Gwarancja nie obowiązuje, gdy Zleceniodawca bez zgody Sprzedawcy zmieni przedmiot dostawy lub zleci jego zmianę przez osoby trzecie, przez co usunięcie wady okaże się niemożliwe lub zostanie utrudnione tak, iż nie będzie można go oczekiwać. W każdym przypadku Zleceniodawca musi ponieść koszty dodatkowe usunięcia wad powstałe wskutek zmiany.

(7) Uzgodniona w pojedynczym przypadku ze Zleceniodawcą dostawa używanych przedmiotów odbywa się z wykluczeniem wszelkiej gwarancji na wady fizyczne.

§ 8 Prawa ochronne

(1) Stosownie do niniejszego § 7 Sprzedawca ręczy za to, że przedmiot dostawy będzie wolny od gospodarczych praw ochronnych lub praw autorskich osób trzecich. Każda strona umowy niezwłocznie powiadomi drugą stronę umowy pisemnie, jeżeli będą względem niej dochodzone roszczenia z powodu naruszenia takich praw.

(2) W przypadku, gdy przedmiot dostawy naruszy gospodarcze prawo ochronne lub prawo autorskie osoby trzeciej, Sprzedawca zgodnie ze swoim wyborem i na własny koszt zmieni lub wymieni przedmiot dostawy w taki sposób, by nie zostały naruszone żadne prawa osób trzecich, lecz by przedmiot dostawy w dalszym ciągu spełniał funkcje uzgodnione w umowie, lub zaoferuje Zleceniodawcy prawo użytkowe poprzez zawarcie umowy licencyjnej. Jeżeli nie uda mu się to w stosownym okresie czasu, Zleceniodawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy lub do stosownego zmniejszenia ceny zakupu. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze Zleceniodawcy podlegają ograniczeniom § 8 niniejszych Ogólnych Warunków Dostawy.

(3) W przypadku naruszeń prawa przez dostarczone przez Sprzedawcę produkty innych producentów Sprzedawca zgodnie z własnym wyborem będzie dochodził swoich roszczeń wobec producenta i poddostawców na rachunek Zleceniodawcy lub sceduje je na Zleceniodawcę. Roszczenia przeciw Sprzedawcy istnieją w takich przypadkach stosownie do niniejszego § 7 tylko wtedy, gdy sądowe dochodzenie wyżej wymienionych roszczeń wobec producenta i poddostawców było bezskuteczne lub jest pozbawione perspektyw przykładowo wskutek upadłości.

§ 9 Odpowiedzialność za odszkodowanie z winy

(1) Odpowiedzialność Sprzedawcy za odszkodowanie, nieważne na jakiej podstawie prawnej, w szczególności z powodu braku możliwości, zwłoki, wadliwej lub niewłaściwej dostawy, naruszenia umowy, naruszenia obowiązków w negocjacjach umowy i niedozwolonego działania jest ograniczona stosownie do niniejszego § 8 o ile zależy od winy.

(2) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zwykłego niedbalstwa jego organów, ustawowych przedstawicieli, pracowników lub osób wykonujących zobowiązanie, o ile nie chodzi o naruszenie ważnych obowiązków umowy. Ważnymi obowiązkami umowy jest zobowiązanie do terminowej dostawy wolnego od znacznych wad przedmiotu umowy oraz obowiązki w zakresie doradztwa, ochrony i nadzoru, które mają umożliwić Zleceniodawcy stosowne do umowy korzystanie z przedmiotu umowy lub mają na celu ochronę zdrowia lub życia personelu Zleceniodawcy lub ochronę ich własności przed znacznymi szkodami.

(3) Jeżeli Sprzedawca stosownie do § 8 (2) odpowiada za odszkodowanie, to odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkód, które Sprzedawca przewidywał w chwili zawierania umowy jako możliwy skutek naruszenia umowy lub mógł je przewidzieć przy zastosowaniu zwyczajowej dbałości. Szkody pośrednie i następcze będące skutkami wad przedmiotu dostawy podlegają ponadto wymianie tylko wtedy, gdy szkód tych należy zwyczajowo oczekiwać w przypadku użytkowania przedmiotu dostawy zgodnie z przeznaczeniem.

(4) W przypadku odpowiedzialności za zwykłe niedbalstwo, obowiązek odszkodowania Sprzedawcy za szkody materialne i wynikające z nich dalsze szkody majątkowe jest ograniczony do kwoty 5.000.000,00 ? za każdy przypadek szkody w przypadku szkód na osobach i szkód materialnych oraz do 250.000,00 ? za każdy przypadek szkody w przypadku szkód majątkowych, nawet jeżeli chodzi o naruszenie ważnych obowiązków umowy. Kwota ta odpowiada obecnej sumie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za produkt Sprzedawcy.

(5) Powyższe wykluczenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w identycznym zakresie na rzecz organów, przedstawicieli ustawowych, pracowników i innych osób wykonujących zobowiązania Sprzedawcy.

(6) O ile Sprzedawca przekazuje informacje techniczne lub jest aktywny doradczo, i informacje te lub doradztwo nie są objęte winnym od niego, uzgodnionym umownie zakresem usług, odbywa się to nieodpłatnie i za wykluczeniem wszelkiej odpowiedzialności.

(7) Ograniczenia tego § 8 nie obowiązują dla odpowiedzialności Sprzedawcy z powodu umyślnego postępowania, za gwarantowane cechy stanu, z powodu naruszenia integralności ciała, zdrowia, utraty życia lub według ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

§ 10 Zastrzeżenie własności

(1) Dostarczony Kupującemu przez Sprzedawcę towar pozostaje do chwili całkowitej zapłaty wszystkich zapewnionych wierzytelności własnością Sprzedawcy. Towar oraz według niniejszej klauzuli występujący w jego miejscu, objęty zastrzeżeniem własności towar jest w dalszej treści nazywany towarem zastrzeżonym.

(2) Kupujący będzie nieodpłatnie przechowywał zastrzeżony towar na rzecz Sprzedawcy.

(3) Kupujący jest uprawniony do przetworzenia i zbycia zastrzeżonego towaru do wystąpienia przypadku spieniężenia (Ustęp 9) w przepisowych stosunkach handlowych. Zastawienie i przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności jest niedozwolone.

(4) Jeżeli zastrzeżony towar będzie przetwarzany przez Kupującego, to uzgadnia się, że przetworzenie to będzie się odbywało w imieniu i na rachunek Sprzedawcy jako producenta i Sprzedawca nabędzie bezpośrednio własność lub ? jeżeli przetworzenie będzie realizowane na podstawie materiałów wielu właścicieli lub wartość przetwarzanej rzeczy przewyższa wartość zastrzeżonego towaru - współwłasność (własność w części ułamkowej) wobec nowo wytworzonej rzeczy w stosunku do wartości zastrzeżonego towaru do wartości nowo wytworzonej rzeczy.

W przypadku, gdy u Sprzedawcy nie miałoby występować tego rodzaju nabycie własności, Kupujący już teraz przenosi dla bezpieczeństwa swoją przyszłą własność lub współwłasność ? w wyżej wskazanym stosunku ? do nowo wytworzonej rzeczy na Sprzedawcę. Jeżeli zastrzeżony towar będzie powiązany z innymi rzeczami w jednolitą rzecz lub zostanie przemieszany bez możliwości oddzielenia i jedną z tych rzeczy należy rozpatrywać jako rzecz główną, to Sprzedawca, o ile główna rzecz należy do niego, przenosi na Kupującego proporcjonalnie współwłasność do jednolitej rzeczy w stosunku wskazanym w zdaniu 1.

(5) W przypadku dalszego zbycia zastrzeżonego towaru Kupujący już teraz ze względów bezpieczeństwa ceduje na Sprzedawcę powstałą w ten sposób wierzytelność wobec nabywcy ? przy współwłasności Sprzedawcy wobec zastrzeżonego towaru proporcjonalnie, zgodnie z udziałem procentowym współwłasności. To samo dotyczy pozostałych wierzytelności występujących w miejscu zastrzeżonego towaru lub powstałych w odniesieniu do zastrzeżonego towaru, takich jak np. roszczenia ubezpieczeniowe lub roszczenia wynikające z niedozwolonego działania w przypadku straty lub zniszczenia. Sprzedawca upoważnia Kupującego do odwołania, do ściągnięcia odstąpionych na rzecz Sprzedawcy wierzytelności we własnym imieniu. Sprzedawca może odwołać to upoważnienie do ściągnięcia tylko w przypadku spieniężenia.

(6) W przypadku jeżeli osoby trzecie będą chciały uzyskać dostęp do zastrzeżonego towaru, w szczególności poprzez zajęcie w zastaw, Kupujący niezwłocznie powiadomi je o własności Sprzedawcy i poinformuje o tym fakcie Sprzedawcę w celu umożliwienia mu realizacji jego praw własności. Jeżeli osoba trzecia nie będzie w stanie uiścić Sprzedawcy powstałych w tym kontekście kosztów sądowych lub pozasądowych, Kupujący odpowiada za to wobec Sprzedawcy.

(7) Sprzedawca uwolni zastrzeżony towar oraz występujące w jego miejsce rzeczy lub wierzytelności na żądanie według swojego wyboru, o ile ich wartość będzie przekraczała wysokość zapewnionych wierzytelności o ponad 50%.

(8) Jeżeli Sprzedawca odstąpi od umowy w przypadku sprzecznego z umową zachowania Kupującego ? w szczególności opóźnienia płatności ? (przypadek spieniężenia), to jest on upoważniony do żądania wydania zastrzeżonego towaru.

§ 11 Postanowienia końcowe

(1) Właściwość miejscowa sądu dla wszystkich ewentualnych sporów wynikających ze stosunków handlowych między Sprzedawcą a Zleceniodawcą to siedziba Zleceniodawcy. Wyłączną właściwością miejscową sądu dla pozwów przeciwko Sprzedawcy jest Burgwedel (Sąd Rejonowy) i Hanower (Wyższy Sąd Krajowy). Obligatoryjne postanowienia ustawowe o wyłącznych właściwościach miejscowych sądu pozostają nienaruszone przez tę regulację.

(2) Stosunki między Sprzedawcą a Zleceniodawcą podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 (CISG) nie znajduje zastosowania.

(3) Jeżeli umowa lub niniejsze Ogólne Warunki Dostawy zawierają luki w regulacjach, to w celu uzupełnienia tych luk uznaje się za uzgodnione takie regulacje z mocą prawną, które partnerzy umowy uzgodniliby zgodnie z gospodarczymi celami umowy i celem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, gdyby znali lukę w regulacji.

(4)Kupujący zobowiązuje się względem Industriehof w przypadku przekazania towarów i dóbr Industriehof osobom trzecim, łącznie z technologią i przynależną dokumentacją, do przestrzegania właściwych krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących kontroli eksportu.

Wskazówka:

Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca rejestruje dane ze stosunku umowy stosownie do § 28 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych w celu przetwarzania danych i zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobom trzecim, jeżeli będzie to konieczne w celu spełnienia umowy (np. w celach ubezpieczeniowych).

Ponadto, Sprzedawca wyraźnie informuje Zleceniodawcę o oświadczeniu Sprzedawcy o ochronie danych, dostępnym do wglądu na jego stronie internetowej.