Alment gældende forretningsbetingelser til internet-salg af Industriehof Scherenbostel Heinrich Rodenbostel GmbH

(stand 01.2018)

§ 1 Generelt

(1) Alle sælgerens leverancer, ydelser og tilbud over webshoppen på www.industriehof.com sker udelukkende på grund af disse alment gælden leveringsbetingelser i forbindelse med internet-salg. Disse er bestanddel af alle kontrakter, som sælgeren indgår med sine kontraktpartnere (efterfølgende også kaldet ?Ordregiver?) i forbindelse med de af ham tilbudte leveringer eller ydelser. De gælder også for fremtidige leverancer, ydelser eller tilbud til ordregiveren, selv hvis de ikke aftales særskilt endnu engang.

(2) Ordregiverens eller tredjemands forretningsbetingelser finder ingen anvendelse, også når sælgeren i det enkelte tilfælde ikke gør særskilt indsigelse mod deres gyldighed. Selv når sælgeren henholder sig til en skrivelse, som indeholder ordregiverens eller en tredjemands forretningsbetingelser eller henviser til sådanne, så ligger deri ikke nogen samtykke med de førnævnte forretningbetingelsers gyldighed.

(3) Sælger og ordregiver er enige i, at begge parter er erhvervsdrivende iht. § 14 BGB´s forstand og forskrifter til forbrugerbeskyttelse ikke finder anvendelse.

(4) Sælgeren stiller ordregiveren disse alment gældende forretningsbetingelser i det enkelte forhandlingssprog til rådighed. I tvivlstilfælde, så skal den tyske udgave inddrages til udlægning.

§ 2 Kontraktafslutning

(1) Varernes præsentation i sælgerens webshop indeholder ikke nogen bindende tilbud. Det drejer sig bare om opfordringer til at foreslå forpligtende tilbud.

(2) Bestillingen af varer over webshoppen sker, idet ordregiveren i første omgang registrerer sig. Derefter kan de ønskede produkter udvælges og indregistreres i den formular, som stilles til rådighed i webshoppen. Den udfyldte formular sender ordregiveren så over webshoppen til sælgeren.

(3) Omgående efter indgangen af tilbuddet, sender sælgeren ordregiveren en bekræftelse på modtagelsen af tilbuddet, som ikke er en accept af tilbuddet. Tilbuddet gælder først som accepteret af sælgeren, så snart han overfor ordregiveren (per e-Mail) har erklæret accepten eller afsender varen. Købskontrakten kommer først i stand gennem sælgerens accept.

(4) Efter accepten af tilbuddet sender sælgeren en ordrebekræftelse til ordregiveren. Denne gengiver indholdet i den indgåede kontrakt i fuldt omfang og forpligtende, med mindre ordregiveren indenfor 48 timer efter modtagelse af ordrebekræftelsen oplyser sælgeren om, at ordrebekræftelsen afviger fra hans bestilling. Hertil bærer ordregiveren bevisbyrden. I dette tilfælde bekræfter sælgeren overfor ordregiveren afvigelserne skriftligt eller per mail; den øvrige, overensstemmende bestilling forbliver bindende.

(5) Odregiverens bestilling, indgangsbekræftelsen, ordrebekræftelsen samt yderligere eventuel korrespondance, optegnes elektronisk af sælgeren og i givet fald oprettes udskrifter. Sælgeren råder ordregiveren til at gøre det samme.

(6) Tilføjelser og ændringer, i forbindelse med de indgåede aftaler, inklusiv disse alment gældende leveringsbetingelser, skal foreligge i skriftform for at være gyldige. Med undtagelse af forretningsførere eller prokurister, så er sælgerens medarbejdere ikke berettiget til at indgå heraf afvigende mundtlige aftaler. Til overholdelse af skriftformen er formidlingen per telefax nok. For øvrigt er den telekommunikative formidling, især per e-mail, ikke tilstrækkelig.

(7) Sælgerens angivelser til genstanden, leveringen eller ydelse (f.eks. vægt, mål, brugsværdier, belastbarhed, tolerancer og tekniske data) samt vores præsentationer af den samme (f.eks. tegninger og afbildninger) er kun tilnærmelsesvis afgørende, så vidt anvendeligheden, til det kontraktmæssigt beregnede formål, forudsætter en nøjagtig overensstemmelse. De er ikke nogen garanterede beskaffenhedskendetegn, men beskrivelser eller leveringens eller ydelsens kendetegn. Handelsgængse afvigelser og afvigelser, som sker på grund af retslige forskrifter eller præsentationer, tekniske forbedringer, samt erstatningen af byggedele gennem ligeværdige dele er tilladt, så vidt anvendelsen i forbindelse med det kontraktlige formål ikke påvirkes.

(8) Sælgeren forbeholder sig ejendoms- eller ophavsretten til alle af ham afgivne tilbud og omkostningsoverslag, samt til ordregiveren til rådighed stillede tegninger, afbildninger, beregninger, prospekter, kataloger, modeller, værktøjer og andre bilag og hjælpemidler. Ordregiveren må hverken gøre disse genstande som sådan eller indholdsmæssigt tilgængelige for tredjemand, offentliggøre disse, bruge eller mangfoldiggøre disse selv eller gennem tredjemand, uden sælgerens udtrykkelige accept. Han skal i forbindelse med sælgerens krav give disse genstande fuldstændigt tilbage til denne og destruere eventuelt udfærdige kopier, når de i forskriftsmæssig forretningsgang ikke mere er nødvendige for ham eller når forhandlinger ikke kan føre til en kontraktafslutning.

§ 3 Priser og betaling

(1) Priserne gælder for det i ordrebekræftelserne anførte ydelses- og leveringsomfang. Mer- eller særydelser beregnes særskilt. Priserne er gældende i ? fra fabrik af, ekskl. emballage, den lovpligtige moms, ved eksportleveringer told, samt gebyrer og andre offentlige afgifter.

(2) Såfremt parterne i det enkelte tilfælde går ud fra en omsætningsfritagelse eller en pludselig ændring i forbindelse med skatterestancen iht. § 13 b i momsloven og det senere konstateres, eventuel gennem en ekstern skattekontrol, at sælgeren skylder moms, så er han berettiget til nyt krav i forbindelse med momsen hos ordregiveren i forbindelse med meddelelse af en regning med særskilt dokumentation omkring momsen.

(3) Så vidt de aftalte priser ligger til grund for sælgerens listepriser og leveringen først skal ske, mere end fire måneder efter kontraktafslutning, så gælder sælgerens listepriser, som er gyldige ved leveringen (henholdsvis med fradrag af en aftalt procentmæssig eller fast rabat).

(4) Omkostningerne til emballage og transport af varen, skal betales af ordregiveren. Disse beregnes separat.

(5) For bestillinger op til 30,00 EURO vareværdi, beregner sælgeren et detailsalgstillæg på 5,00 EURO.

(6) Regningsbeløb skal betales indenfor tredive dage. Afgørende for datoen for betalingen, er indgangen hos sælgeren. Checks gælder først efter indløsning som betaling. Betaler ordregiveren ikke ved forfaldstid, så skal de udestående beløb, fra forfaldsdagen af, forrentes med 8% p. a.; højere rentekrav og yderligere skader, i tilfælde af forsinkelsen, forbliver uberørt og retter sig efter de lovmæssige bestemmelser.

(7) Ved betaling af købsprisen indenfor 10 dage fra regningsdato af, giver sælgeren ordregiveren samlet 2% skonto på regningsbeløbet.

(8) Opretholdelsen af ordregiverens modkrav eller tilbageholdelsen af betalinger på grund af sådanne krav, er kun tilladt, så vidt modkravene er konstateret ubestridte eller retsgyldige. Dette gælder ikke for ordregiverens modkrav i forbindelse med det samme kontraktforhold.

(9) Ordregiveren kan kun udøve en tilbageholdelsesret, når hans modkrav beror på det samme kontraktforhold.

(10) Sælgeren er berettiget til at udføre eller tilvejebringe endnu udestående leveringer eller ydelser, kun mod forudbetaling eller sikkerhedsstillelse, når han efter kontraktafslutningen opnår viden omkring forhold, som forringer ordregiverens kreditværdighed i væsentligt omfang og gennem hvilke betalingen i forbindelse med sælgerens åbne fordringer, gennem ordregiveren af det enkelte kontraktforhold (inklusiv andre enkeltordrer, for hvilke den samme rammekontrakt gælder) er i fare.

(11) Ordregiveren er ikke berettiget til at aftræde fordringer overfor sælgeren, uden dennes skriftlige tilladelse til tredjemand.

§ 4 Levering og leveringstid

(1) Leveringen sker for ordregiverens regning og risiko.

(2) Leverings- og ydelsesfrister og terminer, som er stillet i udsigt af sælger, gælder altid kun tilnærmelsesvis, med mindre en fast frist eller en fast termin udtrykkeligt er tilsikret eller aftalt. Til det er en særskilt skriftlig aftale mellem ordregiver og sælger nødvendig. Såfremt forsendelse blev aftalt, så gælder leveringsfrister og leveringsterminer for tidspunktet for overgivelse til speditør, fragtfører eller anden tredjemand, som er beordret med transporten.

(3) Sælgeren kan ? uanset hans rettigheder i forbindelse med ordregiverens forsinkelse ? kræve en forlængelse af leverings- og ydelsesfrister eller en udsættelse af leverings- og ydelsesterminer, for at forlænge tidsrummet, i hvilket ordregiveren ikke efterkommer sine kontraktlige forpligtelser overfor sælgeren.

(4) Sælgeren hæfter ikke for at leveringen ikke kan leveres eller for leveringsforsinkelser, så vidt disse er forårsaget gennem force majeure eller andet, på tidspunktet ved kontraktafslutningen, ikke forudsigelige hændelser (f.eks. driftforstyrrelser af enhver art, vanskeligheder i forbindelse med materiale- eller energitilvejebringelse, transportforsinkelser, strejker, retmæssige udspærringer, mangel på arbejdskraft, energi eller råstoffer, vanskeligheder ved tilvejebringelse af nødvendige godkendelser, myndigheders forholdsregler eller den udeblivende, ikke rigtige eller ikke rettidige levering gennem leverandører), som sælgeren ikke skal stå for. Såfremt sådanne hændelser besværliggør leveringen eller ydelsen væsentlig eller umulig for sælgeren og forhindringen ikke kun er af midlertidig varighed, så er sælgeren berettiget til at træde tilbage af kontrakten. Ved forhindringer af midlertidig varighed, forlænger leverings- eller ydelsesfristen sig eller forskyder leverings- eller ydelsesterminerne sig, med forhindringens tidsrum plus en rimelig startfrist. Så vidt ordregiveren ifølge forsinkelsen, ikke kan afkræves aftagelse af leveringen eller ydelsen, så kan han gennem omgående skriftlig erklæring, træde tilbage af kontrakten overfor sælgeren.

(5) Sælgeren er kun berettiget til delleveringer når

? delleveringen for ordregiveren, indenfor rammerne af det kontraktmæssige bestemmelsesformål, er anvendelig,

? leveringen af de resterende bestilte varer er sikret og

? der herigennem for ordregiveren ikke opstår betragtelig merudgift eller yderligere omkostninger (med mindre sælgeren erklærer sig beredt til overtagelse af disse omkostninger).

(6) Bliver sælgeren forsinket med en levering eller ydelse eller er leveringen eller ydelse, lige meget af hvilken grund, ikke mulig, så er sælgerens hæftelse begrænset til skadeserstatning iht. § 8 i forbindelse med disse leveringsbetingelser.

§ 5 Betalingssted, forsendelse, emballage, fareoverdragelse, aftagelse

(1) Betalingssted for alle forpligtelser af kontraktforholdet er sælgerens hjemsted.

(2) Forsendelsesarten og emballagen er underlagt sælgerens pligtmæssige skøn.

(3) Risikoen overgår senest med overgivelsen af leveringsgenstanden (hvorved tidspunktet for afladningen er afgørende) til speditøren, fragtføreren ellers til udførelse af forsendelsen af bestemt tredjemand til ordregiveren. Dette gælder også stadig undertiden, når der sker delleveringer eller sælgeren har overtaget endnu andre ydelser (f.eks. forsendelse eller installation). Forsinker forsendelsen eller overgivelsen sig ifølge en omstændighed, hvor årsagen ligger hos ordregiveren, så overgår risikoen til ordregiveren fra den dag af, hvor leveringsgenstanden er forsendelsesklar og sælgeren har gjort ordregiveren opmærksom omkring dette.

(4) Lageromkostninger efter risikoovergang bærer ordregiveren. Ved lagring gennem sælgeren andrager lageromkostningerne 0,25% af regningsbeløbet af leveringsgenstandene, som skal lagres per udløbet uge. Der tages forbehold for anmeldelse af krav og dokumentation af yderligere eller mindre lageromkostninger.

(5) Sendingen forsikres kun iht. ordregiverens udtrykkelige ønske og på hans regning mod tyveri, brud-, transport-, brand- og vandskader eller andre risici, som kan forsikres.

§ 6 Returforsendelse af varer

Dersom køberen har til hensigt at tilbagelevere den leverede vare, så skal det angives med anvendelse af en af sælgeren til rådighed stillet formular, som kann hentes under www.industriehof.com. Specielt skal grundene til tilbageleveringen nævnes.

Returforsendelsen sker gennem en speditør, som har fået opgaven af sælgeren. Hvis tilbageleveringen sker p.g.a. en mangel eller af en anden grund, som sælgeren skal dække (berettiget tilbagelevering), så bærer sælgeren omkostningerne.

Dersom grunden til returneringen ligger hos køberen, så skal denne bære omkostningerne. I dette tilfælde sker tilbageleveringen på køberens regning og på dennes initiativ. Han skal skriftligt angive det over for sælgeren ved at melde det på returformularen.

Returleveringer skal senest ske inden for en måned efter modtagelsen af den leverede vare. En tilbagelevering af blot falsk bestilte varer henholdsvis varer, der er leveret efter aftale, er grundlæggende umuligt efter denne frist. Det er ligeledes udelukket at sende allerede brugte eller beskadigede varer retur, for såvidt som sælgeren ikke er ansvarlig for returleveringen.

Hvis sælgeren accepterer at modtage forkert bestilte varer eller varer, der er leveret efter aftale, retur, har han ret til at opkræve et gebyr på 15% af varens værdi ud over den lovmæssige omsætningsskat.

§ 7 Garanti, materielle skader

(1) Garantifristen er et år fra levering af.

(2) De leverede genstande skal undersøges grundigt omgående efter aflevering til ordregiveren eller til den af ham bestemte tredjemand. De gælder som godkendt, når der ikke er tilsendt sælgeren en skriftlig reklamation, med hensyn til åbenlyse mangler eller andre mangler, som ved omgående, grundig undersøgelse var øjensynlige, indenfor syv hverdage efter aflevering af leveringsgenstanden ellers indenfor syv hverdage efter opdagelsen af manglen eller ethvert tidligere tidspunkt, hvor manglen var åbenbar for ordregiveren ved normal anvendelse af leveringsgenstanden uden nærmere undersøgelse, er modtaget. I forbindelse med sælgerens krav, så skal den reklamerede leveringsgenstand returneres fragtfrit til sælgeren. Ved berettiget reklamation erstatter sælgeren omkostninger for den billigste forsendelsesart; dette gælder ikke, så vidt omkostningerne bliver højere, fordi leveringsgenstanden befinder sig på et andet sted end det bestemmelsessted hvor brugen skal finde sted.

(3) Ved materielle mangler hos de leverede genstande, er sælgeren efter hans valg, som han skal træffe indenfor rimelig frist, i første omgang forpligtet til reparation eller reservelevering. I tilfældet af fejlslagningen, dvs. kan ikke lade sig gøre, urimeligheden, nægtelse eller urimelig forsinkelse af reparationen eller reserveleveringen, så kan ordregiveren træde tilbage af kontrakten eller reducere købsprisen rimeligt.

(4) Beror en mangel på sælgerens forseelse, så kan ordregiveren under de i § 8 bestemte forudsætninger, forlange skadeserstatning.

(5) Ved mangler hos byggedele af andre producenter, som sælgeren på grund af licensretlige eller faktuelle årsager ikke kan fjerne, så vil sælgeren efter sit valg gøre sine garantikrav gældende overfor producenterne og leverandørerne for ordregiverens regning eller aftræde til ordregiveren. Garantikrav overfor sælgeren består ved sådanne mangler, under de øvrige forudsætninger og iht. bestemmelse af disse alment gældende leveringsbetingelser kun, når den retlige gennemsættelse af de foranstående nævnte krav mod producenten og leverandøren var resultatløs eller, f.eks. på grund af en insolvens, er udsigtsløs. Under retsstridens varighed, er forældelsen af ordregiverens pågældende garantikrav overfor sælgeren hæmmet.

(6) Garantikravet bortfalder, når ordregiveren uden sælgerens samtykke ændrer leveringsgenstanden eller lader denne ændre gennem tredjemand og fjernelsen af manglen herigennem besværliggøres på en umulig eller urimelig måde. I hvert fald skal ordregiveren bære de gennem ændringen opstående meromkostninger for mangelfjernelsen.

(7) En, i det enkelte tilfælde, med ordregiveren aftalt levering, af brugte genstande, sker under udelukkelse af enhver garanti for materielle mangler.

§ 8 Beskyttelsesrettigheder

(1) Iht. denne § 7 står sælgeren inde for, at leveringsgenstanden er fri for erhvervsmæssige beskyttelses- eller ophavsrettigheder af tredjemand. Enhver kontraktpartner meddeler omgående den anden kontraktpartner skriftligt, hvis der overfor ham gøres krav gældende på grund af ikkeoverholdelse af sådanne rettigheder.

(2) I det tilfælde, hvor leveringsgenstanden ikke overholder en erhvervsmæssig beskyttelses- eller ophavsret af en tredjemand, så ændrer eller udskifter sælgeren efter sit valg og for hans omkostninger leveringsgenstanden på sådan en måde, så tredjemands rettigheder stadig overholdes, men leveringsgenstanden stadig opfylder de kontraktmæssigt aftalte funktioner eller skaffer ordregiveren brugsretten gennem indgåelse af en licenskontrakt. Lykkes dette ikke for ham indenfor et rimeligt tidsrum, så er ordregiveren berettiget til at træde tilbage af kontrakten eller at reducere købsprisen tilsvarende. Ordregiverens eventuelle skadeserstatningskrav er underlagt begrænsningerne i § 8 i disse alment gældende leveringsbetingelser.

(3) Ved ikkeoverholdelse af rettigheder, gennem produkter af andre producenter, som er blevet leveret af sælger, gør sælgeren efter hans valg sine krav mod producenterne og underleverandørerne gældende for ordregiverens regning eller aftræder til ordregiveren. Krav mod sælgeren består i disse tilfælde iht. denne § 7 kun, når den lovmæssige gennemsættelse af de foranstående nævnte krav overfor producenterne og underleverandørerne var resultatløs eller, f.eks. på grund af en insolvens er udsigtsløs.

§ 9 Hæftelse for skadeserstatning på grund af skyld

(1) Sælgerens hæftelse i forbindelse med skadeserstatning, uanset på hvilket retsgrundlag, især i forbindelse med ikke muligt, forsinkelse, mangelhaft eller forkert levering, kontraktbrud, ikke-overholdelse af pligter ved kontraktforhandlinger og ikke-tilladt handling er, så vidt det derved henholdsvis kommer an på en skyld, begrænset iht. denne § 8.

(2) Sælgeren hæfter ikke i tilfælde hans organers, lovmæssige repræsentanters, ansattes eller andre medarbejderes simple uagtsomhed, så vidt det ikke handler om en ikkeoverholdelse af kontraktvæsentlige pligter. Kontraktvæsentlig er forpligtelsen til den rettidige levering af væsentlige mangler, fri leveringsgenstand samt rådgivnings-, beskyttelses- og varetægtsforpligtelser, som skal muliggøre leveringsgenstandens kontraktmæssige anvendelse for ordregiveren eller opnå beskyttelsen af liv og legeme hos ordregiverens personale eller beskyttelse mod betragtelige skader hos deres ejendom.

(3) Såvidt sælgeren iht. § 8 (2) hæfter for skadeserstatning, så er denne hæftelse begrænset til skader, som sælgeren ved kontraktafslutning har forudset som mulig følge i forbindelse med et kontraktbrud eller som han burde have forudset i forbindelse med anvendelse af normal omhu. Indirekte skader og følgeskader, som er følge af leveringsgenstandens mangler, er desuden kun erstatningsegnede, så vidt sådanne skader, i forbindelse med leveringsgenstandens bestemmelsesmæssige anvendelse, typisk kan forventes.

(4) I tilfældet af en hæftelse i forbindelse med simpel uagtsomhed, så er sælgerens erstatningspligt for materielle skader og deraf yderligere resulterende formueskader begrænset til et beløb på 5.000.000,00 ? for hver skadessag i forbindelse med person- og tingskader og 250.000,00 ? for hver skadessag i forbindelse med formueskader, også når det drejer sig om et brud i forbindelse med kontraktvæsentlige pligter. Dette beløb svarer til sælgerens nutidige produktansvarforsikrings forsikringssum.

(5) De forestående hæftelsesudelukkelser og begrænsninger gælder i samme omfang, til fordel for sælgerens organer, lovmæssige repræsentanter, ansatte og yderligere medarbejdere.

(6) Så vidt sælgeren giver tekniske oplysninger eller rådgiver og disse oplysninger eller denne rådgivning ikke hører til gældende, kontraktmæssigt aftalte ydelsesomfang, så sker dette gratis og i forbindelse med udelukkelse af enhver hæftelse.

(7) Indskrænkningerne i denne § 8 gælder ikke for sælgerens hæftelse i forbindelse med forsætlig adfærd, for garanterede beskaffenhedskendetegn, på grund af fareudsættelse for liv, legeme eller helbreddet eller efter produktansvarsloven.

§ 10 Ejendomsforbehold

(1) Den af sælgeren leverede vare forbliver, indtil den fuldstændige betaling af alle sikrede fordringer, sælgerens ejendom. Varen, samt den iht. denne klausul, i dens sted indtrædende, af ejendomsforbeholdet registrerede vare, benævnes efterfølgende forbeholdsvare.

(2) Køberen opbevarer forbeholdsvaren gratis for sælgeren.

(3) Køberen er berettiget til at forarbejde og sælge forbeholdsvaren i forskriftsmæssig forretningsgang indtil anvendelsestidspunktet (stk. 9). Udpantning og sikringsoverdragelse er ikke tilladt.

(4) Forarbejdes forbeholdsvaren af køberen, så aftales, at forarbejdningen sker i sælgerens navn og for hans regning som producent og sælgeren umiddelbart ejendommen eller ? når forarbejdningen af flere ejeres stoffer sker eller værdien af den ting, som skal forarbejdes er højere end forbeholdsvarens værdi ? erhverver medejerskabet (brøkdelsmedejerskabet) i forbindelsen med forbeholdsvarens værdi i forhold til værdien af den nyskabte vare. I det tilfælde, at der ikke skulle indtræde sådan en medejerskabserhvervelse hos sælgeren, så overdrager køberen allerede nu hans fremtidige ejerskab eller ? i ovennævnte forhold ? medejerskab i forbindelse med den nyskabte ting som sikkerhed til sælgeren. Forbindes forbeholdsvaren med andre ting til en enhedssag eller blandes uadskilleligt og skal en af de andre sager betragtes som hovedsag, så overdrager sælgeren, så vidt hovedsagen tilhører ham, medejerskabet andelsmæssigt til køberen i forbindelse med den enhedsmæssige sag, i det i sætning 1 nævnte forhold.

(5) I tilfælde af videresalg af forbeholdsvaren aftræder køberen allerede nu, for sikkerheds skyld, den deraf opstående fordring mod erhververen ? hos sælgerens medejerskab i forbeholdsvaren andelsmæssigt iht. medejerskabsandelen ? til sælgeren. Det samme gælder for øvrige fordringer, som indtræder i stedet for forbeholdsvare eller som opstår i forbindelse med forbeholdsvaren, som f.eks. forsikringskrav eller krav i forbindelse med ikke-tilladt handling ved tab eller ødelæggelse. Sælgeren bemyndiger køberen tilbagekaldeligt, at inddrage de til sælgeren aftrådte fordringer i eget navn. Sælgeren må kun tilbagekalde denne inddragelsesbemyndigelse i tilfælde af anvendelse.

(6) Griber tredjemand til overfor forbeholdsvaren, især gennem udpantning, så henviser køberen Dem omgående til sælgerens ejerskab og informerer sælgeren herom for at muliggøre gennemsættelsen af hans ejendomsrettigheder for ham. Såfremt tredjemanden ikke er i stand til at erstatte sælgeren, de i denne sammenhæng opstående juridiske eller udenretslige omkostninger, så hæfter køberen herfor overfor sælgeren.

(7) Sælgeren frigiver forbeholdsvaren, samt de i stedet for trædende sager eller fordringer, på forlangen efter hans valg, så vidt varens værdi overstiger størrelsen af de sikrede fordringer med mere end 50%.

(8) Træder sælgeren i forbindelse med kontraktstridig adfærd hos køberen ? især betalingsforsinkelse ? tilbage af kontrakten (anvendelsestilfælde), så er han berettiget til at forlange forbeholdsvaren udleveret.

§ 11 Afsluttende bestemmelser

(1) Værneting for alle eventuelle stridigheder i forbindelse med forretningsbetingelsen mellem sælgeren og ordregiveren er ordregiverens sæde. For klager mod sælgeren er Burgwedel (byretten) og Hannover (landsretten) eneste værneting. Nødvendige lovmæssige bestemmelser i forbindelse med eneste værneting, forbliver uberørte af denne regulering.

(2) Forholdene mellem sælgeren og ordregiveren er udelukkende underlagt den tyske lovgivning. De forenede nationers overenskomst i forbindelse med kontrakter med hensyn til det internationale varekøb af d. 11.april 1980 (CISG) gælder ikke.

(3) Så vidt kontrakten eller disse alment gældende leveringsbetingelser indeholder reguleringstomrum, så gælder til udfyldning af disse tomrum, de førstnævnte retligt virksomme reguleringer, som kontraktpartnerne, iht. kontraktens økonomiske målsætninger og formålet hos disse alment gældende leveringsbetingelser ville have aftalt, hvis de havde kendt til reguleringstomrummet, som aftalt.

(4)Køber forpligter sig overfor Industriehof ved videregivelse af Industriehofs varer og gods til tredjepart, inklusive teknologien og den medfølgende dokumentation, at overholde de pågældende nationale og internationale eksportkontrolforskrifter.

Henvisning:

Ordregiveren får kendskab om, at sælgeren gemmer data fra kontraktorholdet iht. § 28 i den tyske persondatalov, til det databearbejdningsformålet og forbeholder sig retten til at sende dataene, så vidt dette er nødvendigt for kontraktopfyldelsen, til tredjemand (f.eks. forsikringer).

Sælgeren henviser ordregiveren for øvrigt udtrykkeligt til sælgerens databeskyttelseserklæring, som kan læses på denne webside.

§ 9 Ответственность Продавца за убытки, возникшие по его вине

(1) Продавец отвечает за убытки по его вине только в рамках данного § 8, независимо от правовой причины, в частности, ввиду невозможности, задержки, неправильной поставки или дефектов в ней, нарушения договора, нарушения обязательств при переговорах о его заключении или неправомерного действия.

(2) Продавец не несет ответственности в случае простой небрежности со стороны своих органов, уполномоченных, наемных работников или прочих исполнителей, если речь не идет о нарушении важных договорных обязательств. Важными договорными обязательствами являются поставка товара в срок, отсутствие в поставке значительных дефектов, а также обязанности правильного информирования, защиты и попечения, обеспечивающих возможность пользования Заказчиком предмета поставки в договорных целях или защиту здоровья и жизни персонала Заказчика или его имущества от значительного ущерба.

(3) Если Продавец по существу несет ответственность за возмещение ущерба в свете § 8 (2), то эта ответственность ограничивается только теми убытками, про которые Продавец при заключении договора знал, что таковые могут возникнуть в результате его нарушения, или же должен был это предвидеть при должной осмотрительности, принятой в подобных делах. Кроме того, косвенные и отдаленные убытки в результате дефектов в предмете поставки компенсируются лишь в том случае, если подобные убытки ожидаются в типичном случае применения предмета поставки по назначению.

(4) В случаях небрежности размер обязательной компенсации со стороны Продавца за материальный и дальнейший, вытекающий из него денежно-имущественный ущерб ограничивается суммой 5.000.000,00 € за каждый случай ущерба, нанесенного людям или имуществу, а за каждый случай ущерба, нанесенного только имуществу - 250.000,00 €, даже если он возник в результате нарушения важных договорных обязательств. Эта сумма соответствует сегодняшней сумме страховки Продавца в рамках страхования гражданской ответственности за продукцию.

(5) Вышеописанные исключения и ограничения ответственности в том же объеме распространяются и на органы и уполномоченных Продавца, его наемных работников и прочих исполнителей.

(6) Если Продавец предоставляет техническую информацию или консультации, не являющиеся частью договорного объема поставки, то это производится бесплатно и при исключении любых гарантий и ответственности.

(7) Ограничения ответственности, перечисленные в § 8, не распространяются на ответственность за умышленные действия, за гарантированные свойства продукта, за причинение вреда жизни и здоровью людей или на ответственность в рамках Закона об ответственности за качество продукции (Produkthaftungsgesetz).